COLA KKU ลงนามในสัญญาเป็นที่ปรึกษาโครงการ ITA จ.เลย ต่อเนื่องปีที่ 2

จังหวัดเลย มอบความไว้วางใจให้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นที่ปรึกษาในการประเมินและเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 101 แห่งของจังหวัดเลย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
อ่าน 1,205 ครั้ง
13 ก.ค. 2561    Jitludda Santa

           สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกัน เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ และหลักฐานเชิงประจักษ์เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อนำผลที่ได้รับจากการประเมินดังกล่าวไปกำหนดเป็นนโยบายในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ และส่งผลดีต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส นำมาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

         ด้วยประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพของคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นำโดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังจะเห็นได้จากผลงานการเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านมา อาทิ จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น หรือแม้กระทั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก็ได้ให้ความไว้วางใจ มอบหมายให้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสดังกล่าว ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2560 นี้ จังหวัดเลย โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย จึงได้มอบหมายให้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย ทั้ง 101 แห่งอีกครั้ง เป็นปีที่ 2  

          ดังนั้น ในวันที่่ 12 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นำโดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์เสรี พิจิตรศิริ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นายธวัชชัย มูลมิ่ง อดีตอดีตหัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ดร.ศิริศักดิ์  เหล่าจันขาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ณรงค์เดช  มหาศิริกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอำนวยการ และนายเฉลิมพงษ์ พงษ์ประชา หัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  ได้ลงนามในสัญญาการเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 101 แห่งของจังหวัดเลย กับ นายจรัสพงศ์  คำดอกรับ ท้องถิ่นจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเลย เพื่อประเมินสถานะระดับความโปร่งใสและระดับคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ง ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ศาลากลางจังหวัดเลย 

 

ภาพ/ข่าว   จิตรลัดดา  แสนตา

 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »