วิศวฯลงนาม MOU บริษัท นันทวัน (จำกัด)และศูนย์ฝึกอบรม ไทย โอบายาชิ

คณะวิศวฯ ลงนาม MOU ร่วมกับบริษัท นันทวัน จำกัด และศูนย์ฝึกอบรม ไทย โอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์
อ่าน 286 ครั้ง
8 ส.ค. 2561    Jarunee Nuanboonma

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท  นันทวัน  จำกัด  และศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์  ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการ ร่วมมือกันในด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์ความรู้และการวิจัยที่เกี่ยว ข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)   โดยมี ศาสตราจารย์อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณยูอิจิโร่ ซาคาอิ รองกรรมการผู้อำนวยการบริษัท นันทวัน จำกัด และคุณสุรเดช ตันชัชวาล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ลงนามต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติและสักขีพยานของทั้งสองฝ่าย ณ  ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา
      ฝ่ายบริษัท นันทวัน จำกัด และศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้  คุณเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และ คุณยศาวดี เสงี่ยมวัฒนาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  สำหรับฝ่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยทีมผู้บริหารและคณาจารย์เพิ่มเติมดังนี้ รองศาสตราจารย์ชินะวัฒน์  มุกตพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รองศาสตราจารย์กานดา สายแก้ว  รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์  รองศาสตราจารย์ลัดดา  ตันวาณิชกุล  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรารัตน์  เรืองชัยจตุพร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและผลงานตีพิมพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล  ผดุงทน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจ   รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย พาวัฒนา หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ อารีมิตร   ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์  ปิยะศิลป์   หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  รองศาสตราจารย์จีรนุช  เสงี่ยมศักดิ์     หัวหน้าสาขาวิขาวิศวกรรมไฟฟ้า และอาจารย์สมศักดิ์ หอมดี หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
     โดยวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้  เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรของบริษัท นันทวัน จำกัด ในด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และการบริหารจัดการองค์ความรู้   พัฒนางานด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ขอขอบคุณบริษัท นันทวัน จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการช่วยพัฒนาบัณฑิตผ่านการทำสหกิจ และการเข้ากิจกรรมต่างๆ ที่ศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ 
 
 
 
งานบริการวิชาการและวิจัย/ข่าว
จารุณี/รายงาน

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »