นักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม “การเรียนรู้วิถีชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะที่ดี” สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 จำนวน 50 คน
อ่าน 974 ครั้ง
8 ส.ค. 2561    Songdach Tawiporn

            สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.กภ.น้อมจิตต์ นวลเนตร์ และ อ.ดร.กภ.ทิวาพร ทวีวรรณกิจ ร่วมกับโรงพยาบาลอุบลรัตน์และมูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตดี อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม “การเรียนรู้วิถีชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะที่ดี” สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 จำนวน 50 คน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากคณะเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา 

             การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษากายภาพบำบัดมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ของความคิด ความเชื่อ ค่านิยม สภาวะเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประเทศกับผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการระดมสมอง “ทุกข์ของแผ่นดินไทย” ในด้านต่างๆ การเรียนรู้วิธีการจัดการทุกข์เหล่านั้นด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรประณีต การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนและบุคคลต้นแบบ ทั้งผู้ป่วยและคนพิการ ที่รู้จักจัดการปัจจัยด้านเศรษฐกิจครอบครัว สังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีของตน สามารถพึ่งตนเองและดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข รวมทั้งได้เรียนรู้บทบาทนักกายภาพบำบัดในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับรุ่นพี่นักกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลอุบลรัตน์

           นอกจากนี้ ในช่วงสุดท้ายของโครงการได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สรุปความคิดของตนจากประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมทั้งหมดเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป ผลการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ พบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประเทศกับผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจของประชาชนเพิ่มขึ้นในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ และเสนอแนะให้จัดโครงการนี้ต่อไปทุกๆ ปี เพราะได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมายที่หาไม่ได้ในห้องเรียน


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »