KKBS ผ่าน EdPEx200 การันตีคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแรกที่สอนด้านบริหารธุรกิจของไทยที่ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพ EdPEx200 การันตีคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
อ่าน 573 ครั้ง
9 ส.ค. 2561    Warunu Donnue

      เป็นเรื่องน่ายินดี และเป็นความภูมิใจของชาว มข. และชาว KKBS ต้อนรับการเปิดเทอมใหม่ในปีการศึกษา2561  เมื่อในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทีผ่านมา ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศผลว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen Business School: KKBS)  ได้ผ่านการพิจารณาในโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2560 โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่าน EdPEx200  ถือเป็นคณะหน่วยงานลำดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อจาก คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ผ่าน EdPEx 200 ไปแล้วก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ยังเป็นคณะแรกของกลุ่มคณะวิชาทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ ในประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาดังกล่าว 
         รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวว่า พวกเรา ทั้งผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มีความภูมิใจและดีใจมาก เพราะ EdPEx เป็น“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ”  ซึ่งย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” เป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)  เกณฑ์ EdPEx คือกรอบที่ทำให้เรามองและคิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน จากจุดเน้นที่เป็นเรื่องหลักและปณิธานอันแน่วแน่ของคณะฯ ที่จะสร้างและพัฒนานักบริหารธุรกิจ นักบัญชี รวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานในทุกระดับ รวมทั้งผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณค่าและประโยชน์แก่สังคม  
      “บุคลากรของคณะฯทุกท่านล้วนทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจ เพื่อจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความเป็นเลิศ ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยคณะฯ ได้เข้าสู่กระบวนการประเมิน EdPEx200 เมื่อปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา และในปีการศึกษา 2560 นับเป็นผลสำเร็จที่น่ายินดียิ่งที่คณะฯสามารถผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็น 1 ในจำนวน 4 หน่วยงาน จากทั้งสิ้น 48 หน่วยงานทั่วประเทศ ที่ผ่าน EdPEx200   จึงเป็นการันตีคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของคณะฯ อย่างดีเยี่ยม และจะเป็นพื้นฐานในการยกระดับการพัฒนาและบริหารหลักสูตรของคณะสู่การรับรองมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจในระดับนานาชาติ หรือ Association to Advance Collegiate Schools of Business ( AACSB ) ที่คณะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่เมื่อปลายปี 2560 ที่ผ่านมา และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมตัวเข้าสู่การตรวจสอบและประเมินผลตามขั้นตอนที่ AACSB กำหนด ซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายปีที่คณะจะผ่านการรับรองมาตรฐาน AACSB  แต่คณะฯ ก็จะไม่ย่อท้อ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ อันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ โดยจะสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่พร้อมทำงานตามคุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อออกสู่ตลาดแรงงานในระดับชาติและนานาชาติต่อไป” คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวทิ้งท้าย
 
 
วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »