มข.ขานรับ รมต.ช่วยกระทรวงศึกษา จัดปาฐกถาพิเศษ ด้านการศึกษาไทยยุค 4.0

มข.ขานรับ รมต.ช่วยกระทรวงศึกษา จัดปาฐกถาพิเศษ ด้านการศึกษาไทยยุค 4.0 รมต.ช่วยกระทรวงศึกษา ลั่น สถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นหัวรถจักรขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
อ่าน 1,043 ครั้ง
9 ส.ค. 2561    Porntip Kumdee

          เมื่อวันที่  8  สิงหาคม 2561เวลา  13.00-16.30 น. ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   กองบริหารงานวิจัย  ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ได้จัดงาน ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การศึกษาไทยยุค 4.0 ” โดยมีศาสตราจารย์คลินิก  นายแพทย์  อุดม คชินทร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นองค์ปาฐก และ รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยการปฐกถาในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร  อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คน

          โดย รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความสำคัญต่อการขยายผลงานนักวิจัย  นวัตกรรมของคณาจารย์  นักวิจัย  เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนในชั้นเรียน  และขยายผลสู่ห้องเรียนของโรงเรียนในเครือข่ายที่รับผิดชอบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งเป็นการสอดรับนโยบาย Thailand 4.0เป็นอย่างยิ่ง  การรับทราบนโยบายและทิศทางการศึกษาของประเทศไทยในวันนี้จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าสำหรับคณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างมาก  และมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมที่จะนำนโยบายไปปฏิบัติและขยายผลร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในลำดับต่อไป

          ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสนองนโยบายยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนภารกิจด้านวิจัย  เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและการส่งเสริมความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ  ซึ่งในยุคปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคของเทคโนโลยี Thailand 4.0 การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการกระตุ้นให้ บุคลกรทางการศึกษา  นักวิจัย  นิสิต  นักศึกษา  สถาบันศึกษา  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ  ที่ได้เน้นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์  และสอดคล้องกับความต้องกาของสังคมในปัจจุบัน

          โดย ศาสตราจารย์คลินิก  นายแพทย์  อุดม คชินทร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงสาระสำคัญในการปาฐกถาในครั้งนี้ว่า  การจัดการศึกษาไทยยุค 4.0 เป็นแนวคิดตามความพยายามของรัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นในการนำ “โมเดลประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” มาใช้ เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  การพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนตามแนวทาง Thailand 4.0 ได้นั้น ต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งการศึกษาไทยยุค 4.0 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สอนให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม โดยในบทบาทของมหาวิทยาลัย  การพัฒนาการเรียนนั้นจะขึ้นอยู่กับการวิจัยด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ เป็นสำคัญ  ซึ่งการให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชากรผู้สูงอายุและวัยทำงานให้มีการทักษะการทำงานในระดับสูงก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางออกของวิกฤติด้านการศึกษา  และมหาวิทยาลัยควรตั้งเป้าหมายในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาการผลิตกำลังคนคุณภาพสูง ผลิตนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเปลี่ยนผ่านสังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเพิ่มคุณค่า (Thailand 4.0 : Value-based Economy) โดยใช้สถาบันอุดมศึกษาเป็นหัวรถจักรขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  มหาวิทยาลัยต้องเน้นการวิจัยมุ่งเป้า ทำหน้าที่เป็นศูนย์ บ่มเพาะและ entrepreneur เพื่อสร้าง innovation และ ต่อยอดไปสู่ commercialization ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางได้   ศาสตราจารย์คลินิก  นายแพทย์  อุดม คชินทร  กล่าว

          ในการนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการตอบสนองนโยบายการศึกษายุค 4.0  โดยได้มีการสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมการนำนวัตกรรมจากผลงานวิจัย  ไปพัฒนาด้านการศึกษาสู่ห้องเรียนในโรงเรียนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เช่น โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โครงการ KKU Smart Learning  เป็นการนำองค์ความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และกำลังพัฒนานำรายวิชาภาษาไทย  ไปอบรมวิธีการสอนและการเรียนให้กับครูในภาคอีสาน  ซึ่งได้รับการตอบรับจากครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก

          นับได้ว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ด้านการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการพัฒนาชาติในยุค Thailand 4.0 ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านให้ออกสู่การรับใช้สังคมต่อไป 

 

ข่าว   พรทิพย์  คำดี

ภาพ  ณัฐพงษ์  ชำนาญเอื้อ / ชายชาญ  หล้าดา

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »