มข.จัดประชุมด้านสารสนเทศมุ่งเป้าการพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดรับโลกอนาคต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเรื่อง การวิจัยทางด้านสารสนเทศเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่าน 547 ครั้ง
10 ส.ค. 2561    Raviporn Saisaenthong

           เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดการประชุมวิชาการเรื่อง การวิจัยทางด้านสารสนเทศเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี รศ. ดร. สมหมาย ปรีเปรม  รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในงาน  รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน พร้อมด้วย   ดร.คุรุจิต นาครทรรพ   ท่านปราโมทย์ วิทยาสุข สุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัย  รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ นักวิจัย  ร่วมพิธีกว่า 100 คน  ณ ประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           จัดการประชุมวิชาการเรื่อง การวิจัยทางด้านสารสนเทศเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศได้เรียนรู้ถึงกระแสโลกที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรและเนื้อหา (Content) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบริบทด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาเป็นโจทย์การวิจัย และบูรณาการใช้เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศกับองค์ความรู้ในด้านต่างๆ นำพาประเทศชาติไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
            รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นกระแสโลกที่นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ลงนามและมีคํามั่นร่วมกันในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในด้านการสื่อสารและสารสนเทศ การศึกษา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
            ในการประชุมวิชาการครั้งนี้มีนักวิชาการในสาขาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาบรรยายให้ความรู้จากความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ พร้อมด้วยการทำ Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมิติต่างๆ ซึ่งจะเห็นว่าศาสตร์ต่างๆ หามีการบูรณาการเข้าด้วยกันและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืน ท้ายสุดของการประชุมจะมีการนำเอาความคิดเห็นสรุปเป็นประเด็นที่สามารถพัฒนาสู่งานวิจัยได้ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการสารสนเทศที่จะมองภาพการบูรณาการด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนของศาสตร์ต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
            รศ. ดร. สมหมาย ปรีเปรม  รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ประเด็นสำคัญในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนคือมนุษย์ ดังนั้นจากการดำเนินงานที่ผ่านมาจึงได้เห็น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับตัวมากมายเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม และได้นำแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวกับความยั่งยืน สอดแทรกในการบริการ การจัดการสารสนเทศ การปรับปรุงอาคารและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการองค์กร การบริการวิชาการแก่ชุมชน การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การบริการถุงผ้าลดโลกร้อน สำหรับใส่หนังสือ  จองห้องเรียนรู้แบบกลุ่มในระบบออนไลน์ การพิมพ์เอกสารในระบบออนไลน์  การส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนในมิติต่างๆ เช่น การรณรงค์การใช้แก้วซ้ำ  มิติด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะแลกแต้ม  การบริหารจัดการอาคารและสิ่งแวดล้อม เช่นการติดแผ่นกรองแสงลดความร้อน การปรับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดตะเกียบ  จากการดำเนินงานที่ผ่านมา กอปรกับการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ จึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมประชุม  รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง กับสารสนเทศจะมีความรู้ความเข้าใจในกระแสโลกเกี่ยวกับความยั่งยืน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานต่อไปได้  นอกจากนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการกำหนดโจทย์การวิจัย และ หน่วยงานสามารถเรียนรู้แนวคิดและประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
           ทั้งนี้ภายในงานได้มีการแสดงนิทรรศการ และบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ Prof Gobinda Chowdhury  ผู้เชี่ยวชาญด้านเป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน จาก Northumbria University UK รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิตอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวยุดยาดา สิทธิพงษ์ นำเสนอบทบาทของห้องสมุดและการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างยั่งยืน หลังจากนั้นจะเป็นการระดมสมองของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน ที่มาจากสาขาวิชาต่างๆทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากหน่วยงานรัฐเอกชน นักวิจัย นักวิชาการ โดยประเด็นที่ได้จากการระดมสมองครั้งนี้จะนำไปสรุป และเผยแพร่สำหรับผู้ที่สนใจต่อไป


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »