มข.เตรียมฝึกภาคสนาม หนุนนศ.ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวอีสาน ต่อเนื่องปีที่36

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปฐมนิเทศการฝึกภาคสนามร่วม สนับสนุนนักศึกษาเรียนรู้ชุมชน หวังยกระดับคุณภาพชีวิตชาวอีสานยั่งยืน ที่อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
อ่าน 600 ครั้ง
8 ก.ย. 2561    Jiraporn Pratomchai

      วันนี้ (8 กันยายน 2561) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  จัดพิธีปฐมนิเทศการฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยกล่าวต้อนรับประกอบด้วย รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.น.สพ.ชูชาติ  กมลเลิศ  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย   นางนริศรา จันทร์โนมาศ ปลัดอำเภอบ้านฝาง และผู้นำชุมชน ในการนี้มีนักศึกษาร่วมการปฐมนิเทศกว่า 648 คน  ณ ห้อง GL 314-315 สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน
       การฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการเรียนการสอนปฏิบัติการ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกันผ่านการเรียนรู้ชุมชนโดยประชาชนมีส่วนร่วม  ศึกษาวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน และ ให้นักศึกษามีความรู้ด้านการวางแผน การแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชนผ่านการปฏิบัติจริง
       รศ.ดร. กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวโอวาทใจความตอนหนึ่งว่า โครงการฝึกภาคสนามร่วมเป็นการตอบอุดมการณ์ อุทิศเพื่อสังคม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จะต้องทำงานอุทิศให้กับสังคม ทำงานให้เพื่อชุมชน ดูแลสังคม
      “ปัจจุบันกระแสสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไป การเรียนรู้ในห้องเรียนไม่เพียงพอต่อวิชาชีพในภาคสังคม  การร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะทำให้นักศึกษา สามารถบูรณาการศาสตร์วิชาของตนร่วมกับชุมชนแลเพื่อนต่างวิชาชีพ ต่างสถาบัน ได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณาจารย์ และชุมชนทีเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อฝึกเยาวชนของชาติให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพในระดับสูงขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง” อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว
       นางนริศรา จันทร์โนมาศ ปลัดอำเภอบ้านฝาง กล่าวว่า  อำเภอบ้านฝางมีประชากรทั้งหมด 54,000 คน จำนวน 10,000 กว่าครัวเรือน แยกเป็น 8  ตำบล 75 หมู่บ้าน  แบ่งเป็น 6 เทศบาลตำบล 2 อบต. ปัญหาสุขภาพที่พบส่วนมาก คือ โรคเบาหวาน ความดันสูง ด้านบัญชีครัวเรือนมีหลายหน่วยงานเข้าไปส่งเสริมหลายแต่ ยังไม่สามารถจัดการได้เท่าที่ควร ส่วนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อยเพราะเป็นพื้นที่ใกล้กับอุทยาน หวังว่าโครงการนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาชุมชนได้เป็นอย่างมาก
       “นักศึกษาสั่งสมประสบการณ์ในด้านวิชาการ แต่หมู่บ้านจะได้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิต คิดว่าแต่ละฝ่ายต่างช่วยเหลือกัน  จะแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ในการที่นักศึกษาไปเรียนรู้ชีวิตในชุมชน จะเป็นแรงผลักดันให้ชุมชน ใส่ใจเรื่องของสุขภาพ มากยิ่งขึ้น  ด้านนักศึกษาจะได้เรียนรู้กับพื้นที่จริงเพื่อนำความรู้มาปรับปรุงวิชาชีพตนเองให้ดีขึ้น” ปลัดอำเภอบ้านฝางกล่าว
        นายกรกฎ ช่วยนา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย กล่าวว่า “สิ่งที่ยากที่สุดในการเรียนพยาบาลคือการฝึกในพื้นที่จริง ซึ่งรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เจอเพื่อนสหวิชาชีพเดียวกัน ต้องทำงานร่วมกัน  ซึ่งเราไม่เคยทำงานร่วมกันกับแต่ละคณะมาก่อน อาจจะมีความท้าทายใหม่ ๆ เกิดขึ้น และอยากทราบว่าบ้านของเรากับชุมชนที่ไปฝึกจริง ๆ จะมีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตเหมือนหรือต่างกันอย่างไร คาดหวังว่าจะได้มิตรภาพระหว่างเพื่อนต่างสถาบัน และระหว่างชุมชน เพราะเราไปลงชุมชนก็หวังเรียนรู้จากคนในพื้นที่ เช่น ได้ทราบถึงความเชื่อในการดูแลสุขภาพของแต่ละชุมชนเพื่อนำมาปรับใช้กับวิชาชีพตัวเอง”  นายกรกฎกล่าว
        การฝึกภาคสนามร่วมมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 ถึง 27 ธันวาคม 2561 ณ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  โดยแบ่งเป็น 4 เขต ดังนี้ เขตที่ 1 บ้านโคกกว้าง ต.โคกงาม เขต 2 บ้านโคกงาม ต.โคกงาม เขตที่ 3 บ้านป่าหวายนั่ง ต. ป่าหวายนั่ง เขต 4 บ้านหนองเซียงซุย ต.ป่าหวายนั่ง มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน  648 คน  ประกอบด้วยนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์จำนวน 265 คน  คณะทันตแพทยศาสตร์จำนวน 56 คน  คณะสัตวแพทยศาสตร์จำนวน 84 คน  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียจำนวน 89 คน  และ  นักศึกษาที่ลงเรียนรายวิชา 000158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชนของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์จำนวน 51 คน กายภาพบำบัด 18  คณะเภสัชศาสตร์จำนวน 85 คน  รวม 648 คน
         การปฐมนิเทศแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อสำคัญ อาทิ “ฝึกภาคสนามร่วมคืออะไร และ นักศึกษาจะได้อะไร” โดย รศ.นพ.สมเดช พินิจสุนทร การเสวนาเรื่อง “รู้จักอำเภอบ้านฝาง เรียนรู้การทำงานในชุมชนผ่านประสบการณ์ของผู้นำชุมชน” ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการกลางของนักศึกษา กรรมการกลาง หัวหน้าเขตและกรรมการเขต โดยผู้อำนวยการฝึกภาคสนามร่วมช่วง และ การประชุมแยกรายเขต

 

ภาพ/ข่าว : จิราพร ประทุมชัย 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »