วนค.จัดบริการวิชาการแก่ชุมชน พัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน

มข.วิทยาเขตหนองคาย จัดบริการวิชาการแก่ชุมชน พัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนตำบลหนองกอมเกาะเพื่อเป็นโรงเรียนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
อ่าน 404 ครั้ง
12 ก.ย. 2561    Panapon Meepian

               ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนตำบลหนองกอมเกาะเพื่อเป็นโรงเรียนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน ตลอดจนแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเพื่อให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดรวบยอด  คิดแก้ปัญหา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยใช้โครงงาน ตลอดจนการเน้นพัฒนาครูผู้สอนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสในเขตตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการกว่า 40 คน
 
               จากสภาพปัญหาด้านการศึกษาในเขตตำบลหนองกอมเกาะ ครูสอนไม่ตรงคุณวุฒิการศึกษา การศึกษาของเด็กนักเรียนด้อยคุณภาพ โดยเฉพาะเด็กในชุมชนไปเรียนในตัวเมืองมากขึ้นซึ่งทำให้นักเรียนลดน้อยลงไปเรื่อยๆ  การพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพมากยิ่งขึ้น การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญที่สุด เป็นการกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนสามารถนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน และในสังคมปัจจุบันโลกมีการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน และอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพมากยิ่งขึ้น
 
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เห็นถึงความสำคัญที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียน การสอนในโรงเรียนตำบลหนองกอมเกาะเพื่อให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นโรงเรียนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้หลากหลายและรวดเร็ว ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
 
ข่าว : ปาณพล มีเพียร
ภาพ : ปาณพล มีเพียร

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »