คณะนิติศาสตร์ เชิญคณบดีCOLAKKUร่วมเสวนาความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรม

คณะนิติศาสตร์ มข. เชิญคณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU เป็นวิทยากรร่วมเวทีเสวนา ความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรม
อ่าน 332 ครั้ง
13 ก.ย. 2561    Paporn Ruenwichar

คณะนิติศาสตร์ มข. เชิญคณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU เป็นวิทยากรร่วมเวทีเสวนา ความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรม

“...กฎหมายทั้งปวงนั้น เราบัญญัติขึ้นเพื่อใช้เป็นปัจจัยสำหรับ รักษาความยุติธรรม กล่าวโดยสรุป คือ ใช้เป็นแบบแผนแห่งความประพฤติปฏิบัติของมหาชน สถานหนึ่งกับใช้เป็นแม่บทในการพิจารณาตัดสินความประพฤติปฏิบัตินั้น ๆ ให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงตรง อีกสถานหนึ่ง โดยที่กฎหมายเป็นแค่เครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมดังกล่าว จึงไม่ควรที่จะถือว่ามีความสำคัญยิ่งไปกว่าความยุติธรรม  หากควรจะต้องถือว่าความยุติธรรม มาก่อนกฎหมายและอยู่เหนือกฎหมาย การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใด ๆ โดยคำนึงถึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้น ดูจะไม่เป็นการเพียงพอจำต้อง นึกถึงความยุติธรรม ซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้วยเสมอ...”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในพิธี พระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาเนติบัณฑิต 7 ส.ค. 2515

ในวันที่ 11 กันยายน 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเสวนาความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรม ให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่จะต้องมีการเชื่อมโยงทั้งระบบ เพื่อให้เกิดกลไกที่สมบูรณ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่ตรวจสอบได้ และมีปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิชาชีพนักกฎหมาย แนวโน้มของวิชาชีพนักกฎหมาย และการพัฒนาวิชาชีพนักกฎหมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ได้เชิญ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU  เป็นวิทยากรร่วมเสวนา ในประเด็น “จริยธรรมผู้ใช้กฎหมาย” ณ Sunghoon Hospital รพ.ศัลยกรรมจากเกาหลี ด้วย โดยในส่วนของผู้บริหารระดับสูงของ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร.ศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กรที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในหลักการธรรมาภิบาล และสร้างเครือข่ายภาคีหุ้นส่วนในการพัฒนาวิชาการและความเข้มแข็งของสถาบัน รวมทั้งเป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้พูดถึง

 “มิติด้านความยุติธรรม” ว่าเป็นหัวใจของวิชาชีพกฎหมายทุกวิชาชีพ โดยไม่อาจแยกออกจากกันได้ อาทิเช่น วิชาชีพ ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ พนักงานสอบสวน ฯลฯ แต่ทว่าบางวิชาชีพเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรม หรือความเป็นธรรมโดยตรง แต่บางวิชาชีพเป็นเพียงส่วนประกอบไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมโดยตรง ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักศึกษา สามารถเชื่อมโยงกับวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคต ที่จะต้องเข้าใจบทบาทของตนเอง ในฐานะที่จะเป็นนักกฎหมาย สามารถนำความรู้ และความดีของตนไปอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน คู่ความ และผู้เกี่ยวข้องต่อไปได้อย่างไร และให้ตระหนักถึงความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรม ของผู้ใช้กฎหมาย หรือ ผู้ออกกฎหมายที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ มีความเข้าใจ เข้าถึงปัญหาและความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นการซ้ำเติมปัญหา และจะเป็นตัวฉุดรั้งการพัฒนาได้

พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวขอบคุณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.กิตติบดี ใยพลู คณบดี ภาคีหุ้นส่วนของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ในการขับเคลื่อนการพัฒนา การสร้างมูลค่าให้กับความรู้ โดยการสร้างโอกาสในการศึกษา ให้กับนักศึกษาร่วมกัน ผ่านโครงการต่อยอดการศึกษาของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561 ปิดท้ายการเสวนาด้วย

อนึ่ง โครงการต่อยอดการศึกษาของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561 ถือเป็นการสร้างนวัตกรรมการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษากฎหมายชั้นปีที่ 4 ของคณะนิติศาสตร์ สามารถต่อยอดการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ ที่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น พร้อมที่จะเป็นดั่ง “เสือติดปีก” บัณฑิตกฎหมายที่มีวิสัยทัศน์และทักษะด้านการวิจัยและพัฒนา นำไปสู่การปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง พัฒนานวัตกรรมในการสร้างความยุติธรรมและความเป็นธรรมในสังคม ผ่านหลักสูตร น.บ.-รป.ม. ที่ร่วมกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว:ภาภรณ์ เรืองวิชา

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »