สถาปัตย์ จัดสัมมนาทบทวนผลการประเมินคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คณะสถาปัตย์ มข. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาในการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
อ่าน 485 ครั้ง
14 ก.ย. 2561    กรรณภัสร์ สิริเกียรติ

          รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2560 เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาในการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2561”  ในวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ  ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น  โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่งานวิชาการและวิจัยและงานแผนและงบประมาณ เข้าร่วมประมาณ 45 คน

          ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 และมีข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลายประเด็น และข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เพื่อให้การดำเนินงานในระดับหลักสูตรในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่กำหนดไว้ จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาในการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ทางหลักสูตรได้ทบทวนผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจัดทำแผนการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ของหลักสูตร

         สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ในช่วงเช้า คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาหลักสูตรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสะท้อนผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2560  จากนั้น อาจารย์ ดร.วรัฐ ลาชโรจน์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้กล่าวถึงแนวทางการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2561 อาทิ แผนยุทธศาสตร์คณะประจำปี 2562 ผลการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผลงานที่โดดเด่นประสบผลสำเร็จระดับคณะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พ.ศ.2559-2561 และสรุปผลการดำเนินงานทุกหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 (SAR)  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนและทบทวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยหัวหน้าสาขาสถาปัตยกรรม ผังเมืองและการออกแบบ และประธานคณะกรรมการบริหารทุกหลักสูตร จากนั้นช่วงบ่าย ได้มีการระดมความคิดเห็นระหว่างหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการในหลักสูตรและข้ามหลักสูตรเพื่อการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

        ปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีทั้งหมด จำนวน 8 หลักสูตร โดยแบ่งเป็น

  • ปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และ สาขาการออกแบบ
  • ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง , หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร , หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ , หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
  • ปริญญาเอก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ , หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือ

กรรณภัสส์ สิริเกียรติ : ข่าว
จักริน เงินทอง  : ภาพ

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »