คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

14 สิงหาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้คณะบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
อ่าน 214 ครั้ง
18 ก.ย. 2561    Yunyong Vangprecha

     เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 08.30-16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมพยัคฆา  ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยในครั้งนี้เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ  โดยการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้คณะบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมต่อไป  คณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.ยศ  บริสุทธิ์ ประธานกรรมการ ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ และ ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม ร่วมเป็นกรรมการ โดยผลการตรวจประเมินหลักสูตรผ่านในระดับดี

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »