มข.เปิด “UniKhon space” หนุน นศ.ต่อยอดการเรียนรู้ สู่ Startup

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิด “UniKhon space” หนุน นศ.ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนทรัพย์สินทางปัญญา สู่ธุรกิจ Startup
อ่าน 1,905 ครั้ง
24 ก.ย. 2561    Jiraporn Pratomchai

       วันนี้ (24 กันยายน 2561) ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดโครงการวางแผนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการดำเนินธุรกิจ (IP DemoDay) และ เปิดห้อง “UniKhon space” โดยมี ศ. ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้อง “UniKhonspace” ชั้น 2 อาคารแก่นมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงานมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกว่า 200 คน
      โครงการ IP DemoDay จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้างทักษะในการวางแผนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และวางแผนการดำเนินธุรกิจร่วมกันในกลุ่มนักศึกษา รวมทั้งเกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและแผนการตลาดที่สามารถส่งเสริมการนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
      ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้มีประโยชน์ต่อภาคธุรกิจซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ IP DemoDay นับเป็นการส่งเสริม ทักษะ ประสบการณ์แก่นักศึกษาในกระบวนการของการเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneur) ตามหลักแนวคิดของ Startup เพื่อบูรณาการด้านการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและนโยบายของรัฐบาลในการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม กระตุ้นให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และส่งเสริมการนำเสนอแนวความคิดทางธุรกิจ  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ห้อง "UniKhon space” ห้องนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการปรับปรุงห้องเพื่อเปิดเป็น Co-working space สำหรับร่วมทำกิจกรรมของโครงการนี้ และในอนาคตนักศึกษาสามารถใช้ห้องนี้เพื่อจัดกิจกรรมของชมรม Startup Club KKU และกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Startup ที่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนต่อไป
     “สังคมโลกเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถเป็นเจ้าของกิจการได้  จะเห็นได้จากนักธุรกิจ สตาร์ทอัพ ที่ใช้ต้นทุนสร้างธุรกิจน้อย แต่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครือข่ายโซเซียลเน็ตเวิร์กต่อยอดธุรกิจมากมาย กระทั่งประสบผลสำเร็จ ต่างก็เรียนรู้จากการเกิดขึ้นของระบบธุรกิจในยุคนี้ทั้งสิ้น  จึงหวังว่าโครงการนี้จะสามารถต่อยอดให้นักศึกษาเกิดไอเดียสร้างสรรค์ กลายเป็นนักธุรกิจระดับต้นของโลกได้ในอนาคต” .ดร. ศุภชัย  กล่าว
       อย่างไรก็ตามตลอดช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา การเติบโตของสตาร์ทอัพไทยมีการเปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดด  โดยเฉพาะในวงการการศึกษาที่มีการผลักดันให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยสามารถจดทะเบียนและจัดตั้งธุรกิจได้กว่า 30 บริษัท จึงถือเป็นสัญญาณที่ดีที่การเรียนการสอนในรั้วมหาวิทยาลัยทำให้เกิดทักษะด้านธุรกิจแก่นักศึกษาและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
       นางสาวประติภา ม่วงนิล ปี 3 สาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “โดยปกติเรามักเห็นห้องสมุดที่เต็มไปด้วยหนังสือ ซึ่งค่อนข้างปิดกั้นจินตนาการ แค่เมื่อมีการเปิดพื้นที่ Co-working space อาทิ UniKhon space หรือตามห้องสมุดคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  ทำให้นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลได้กว้างขึ้น สนับสนุนไอเดีย เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจกับนักศึกษาสาขาอื่น ๆ และสามารถต่อยอดความรู้ที่เรียนมาเพื่อที่จะพัฒนาผลงานต่าง ๆ นำไปสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพได้
       อาจารย์ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวว่า “ในด้านสถาปัตย์ฯ นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ เน้นการออกแบบให้ตรงตามตลาดต้องการ โดยไม่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ  จึงต้องอาศัยองค์ความรู้จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ร่วมแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้เกิดการต่อยอดธุรกิจอย่างดีที่สุดในยุคสมัยนี้”
       ดร.อานนท์ คำวรณ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวว่า “นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีความรู้เกี่ยวกับด้านธุรกิจแต่ไม่รู้ว่าจะผลิตผลงานอย่างไร ในขณะเดียวกัน นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ แต่ไม่มีความรู้ในด้านการตลาด ซึ่งนักศึกษาทั้งสองคณะจะได้นำความรู้ที่มี มาร่วมกันวางแผนและต่อยอดองค์ความรู้ ช่วยกันผลิตผลงานออกมาให้มีประสิทธิภาพ ผ่านผลงานที่ประสบความสำเร็จจากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญากว่า 18 ผลงาน เพื่อต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์”
       ผู้ที่มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนี้ ได้แก่ นักศึกษาในรายวิชา  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา (PRODUCT AND PRICE MANAGEMENT) รหัสวิชา  963322 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษาในรายวิชาการออกแบบทางอุตสาหกรรม 3 (IndustrialDesign III) รหัสวิชา 807321 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาจะเสนอผลงานประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรให้นักศึกษาทราบเบื้องต้น จากนั้นนักศึกษาเลือกหัวข้อที่สนใจ และแบ่งกลุ่ม 8 คน ทำการวิเคราะห์ออกแบบสร้างสรรค์การตลาด นำเสนอผลงานและประกาศรางวัล วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ อาคารสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 5,000 บาท และ รางวัลที่ 3 จำนวน 3,000 บาท
       สำหรับ ที่มาของชื่อ "UniKhon space” มาจากคำว่า Uni(Unicorn) + Khon(Khonkean) ให้พ้องเสียงกับคำว่า Unicorn(ยูนิคอร์น) สัตว์ในเทพนิยายที่เป็นสัญลักษณ์ของธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่มีมูลค่าบริษัทมากกว่า 1 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ อาทิ Uber  Grab  Airbnb  หรือ Snapchat  ซึ่งผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรจะติดตามนำมารายงานในโอกาสต่อไป

 

ภาพ / ข่าว : จิราพร ประทุมชัย 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »