เครือข่ายอีสานตอนบน ระดมพัฒนาครูพัฒนาท้องถิ่นก้าวสู่พี่เลี้ยงมืออาชีพ

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พัฒนาครูพัฒนาท้องถิ่น มีสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 16 สถาบัน เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561
อ่าน 1,232 ครั้ง
8 ต.ค. 2561    Krittaporn Akkahat

มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งโครงการนี้ มีเครือข่ายทั้งหมด 9 ภูมิภาค โดยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแม่ข่าย ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ในปี 2561 มีเครือข่ายสมาชิก จำนวน 14 สถาบัน ดำเนินโครงการทั้งหมด จำนวน 88 โครงการ ใน 286 โรงเรียน ด้วยการที่จะสร้างความเข้มแข็งและกระบวนการการมีส่วนร่วมจากการทำงานระบบเครือข่ายในการก้าวสู่ “พี่เลี้ยงมืออาชีพ” จำเป็นต้องมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการตามโครงการฯ การบูรณาการทรัพยากร และองค์ความรู้ร่วมกันเพื่อการออกแบบกิจกรรมตามหลักสูตร การถ่ายทอดเทคนิคในกระบวนการเรียนการสอน การผลิตสื่อ/นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมวิชชิ่งทรี รีสอร์ท ขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งพี่เลี้ยงมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ การออกแบบกิจกรรมตามหลักสูตร การถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ การผลิตสื่อ/นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่ พี่เลี้ยงมืออาชีพ นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”

กิจกรรมวันแรก ประกอบด้วย การบรรยาย “ข้อมูลสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แนวคิดและหลักการจัดทำแผนยุทธศาสตร์” โดย อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ต่อด้วย กิจกรรมระดมความคิดเห็น Workshop 1 “กำหนดทิศทางและภาพฝันร่วมกัน (Vision) กำหนดเจตนารมณ์ของวิสัยทัศน์ และสร้างความเข้าใจร่วมกัน” แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ Workshop 2 “กำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) และตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย (Super KPIs)” Workshop 3 “วิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม (SWOT Analysis)” โดยกลุ่มวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบด้วย อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจผศ.ดร.อนุศิษฐ์ อันมานะตระกูล ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ คุณสุวรรณี วงค์จันทร์ และ คุณรัตนาภรณ์ แวเจะ และกิจกรรมของวันที่ 5 เริ่มด้วย Workshop 4# กำหนดกลยุทธ์ (Strategy) Workshop 5# กำหนดโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project) และโครงการที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน (Quick Win Project) การนำเสนอผลการระดมความคิดเห็น และสุดท้ายคือการสรุปผล

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ประธานโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ผู้ประสานงานแต่ละเครือข่ายฯ คณะผู้บริหาร และผู้ประสานงาน ทีมแม่ข่ายฯ จากเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 14 สถาบัน เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง และ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 

ภาพ/ข่าว : กมลพร อรรคฮาต

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »