มข.จัด Smart City Expo 2018 หนุนขอนแก่นสู่เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ปี2029

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนิทรรศการเมืองอัจฉริยะ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา
อ่าน 1,185 ครั้ง
9 ต.ค. 2561    Raviporn Saisaenthong

            มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากจังหวัดขอนแก่นให้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในงาน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน ในการนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกิจกรรมด้วย นำโดย ศ. ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ข้าราชการ  ผู้บริหารระดับสูง  สื่อมวลชน  ประชาชนทั่วไป  ร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา
           งานขอนแก่น Smart City Expo 2018 เกื้อกูล ก้าวไกล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดตั้ง Smart City Operation Center (SCOPC) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการทำงาน ทำหน้าที่ผลักดันติดตาม และประสานงานโครงการและกิจกรรมในแผนงานขอนแก่น สมาร์ทซิตี้รวมถึงประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ตลอดจนขับเคลื่อนโครงการไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถพัฒนาขอนแก่นในเป็นสมาร์ทซิตี้ได้อย่างยั่งยืน
            ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City เพื่อประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะในปี 2029 ในงานขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ เอ็กโป 2018 แบ่งนิทรรศการเป็นหัวข้อย่อยทั้งหมด 6 หัวข้อ ครอบคลุมการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติได้แก่ 1 หัวข้อ        ไปดีมาดี (smart mobility) เกี่ยวกับการเดินทางคมนาคม 2 หัวข้อ อยู่ดีมีแฮง (Smart Living) เกี่ยวกับความอยู่ดีกินดีมีสุขภาพของทุกคน (Well-being) 3 หัวข้อ ทำกินมั่นคง เป็นหลักแหล่ง (Smart economy) เกี่ยวกับเศรษฐกิจปากท้องของผู้คน โดยเน้นการพัฒนาจากฐานราก และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4 หัวข้อ ฮักแพงสิ่งแวดล้อม ( Smart environment) เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 5 หัวข้อ พร้อมตื่นรู้ ดูแลกัน (Smart citizen) เกี่ยวกับพลเมืองความปลอดภัยและจิตสาธารณะ และ 6 หัวข้อ ราชการ รับฟัง พัฒนา (Smart Government) ที่เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐและองค์กรท้องถิ่นให้พัฒนา สอดคล้องกับอนาคตของจังหวัด
           “ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญและภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์โครงการ มุ่งเน้นการพัฒนาขอนแก่นทั้งจังหวัดให้เข้าสู่การเป็นสมาชิกที่ และ เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษ าเอกชนและหน่วยงาน ได้รับรู้และเข้าใจถึงสมาร์ทซิตี้ รวมไปถึงหน้าที่ของตัวเองในการร่วมด้วยช่วยกันผลักดันขอนแก่นไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ที่ยั่งยืน มั่นคง เกื้อกูล และ ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง นอกจากนี้ในนิทรรศการครั้งนี้ยังมีการเสวนาระดับชาติในหัวข้อทั้ง 6 หัวข้อ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้รับรู้และเข้าใจว่าโครงการกำลังเดินหน้าไปในทิศทางใดและมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง”ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าว
             ในการนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าว ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “เมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ใจความตอนหนึ่งว่า  คำว่าเมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมีเป้าหมายการพัฒนาเมือง ในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมให้ความเท่าเทียมทั่วถึงกับทุกคน มุ่งเน้นให้พลเมืองมีสุขภาวะที่ดี มีการบริโภคอย่างยั่งยืน และ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญที่สุดคือการส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุขไม่แบ่งแยก มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า ซึ่งการจัดลำดับความเร่งด่วนที่ถูกต้องในแง่มุมของการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ท่านรัฐมนตรีได้ให้แนวคิดว่า ต้องดูว่าประชาชนต้องการอะไร มีจุดแข็งในเชิงอะไรบ้างที่เป็นเชิงวัฒนธรรม หรือ เรื่องของธรรมชาติ เรื่องสิ่งที่เขามีความภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ความเป็นมา ต้องรักษาสิ่งนี้ไว้  ขณะเดียวกันจะต้องเติมเต็มอะไรให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ฉะนั้นความเร่งด่วนกับน้ำหนักของ6 หัวข้อ ในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ก็จะลดหลั่นกันไป ซึ่งสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คือเรื่องของ Smart environment เพราะเรามีกติกาว่าคุณจะทำความทันสมัยอย่างไรก็ตาม คุณจะต้องมีหนึ่งสิ่งที่คุณจะทอดทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของ Smart environment ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับขยะ น้ำเสีย คาร์บอน ก๊าซเรือนกระจก คุณต้องจัดการเรื่องนี้ให้เป็น smart environment ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม  ฉะนั้นการเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย จะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีที่เรียกว่ากรีนเทคโนโลยี่ กรีนเอนเนอจี จะต้องนำมาใช้ในเรื่องของการวางแผนทำให้เกิดโครงสร้างพื้นฐาน เกิด Eco System รองรับให้ได้
             ศ. ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยว่า ในการเป็นเมืองอัจฉริยะของขอนแก่นองค์ประกอบสำคัญ คือ 1 ต้องเป็นเมืองที่มีนวัตกรรม มีเทคโนโลยีสมัยใหม่  2. เป็นเมืองที่น่าอยู่  3. เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย  ซึ่งประเด็นเหล่านั้นล้วนทำให้เมืองน่าอยู่ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  ซึ่งวันนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำโครงการบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้ขอนแก่นเป็นเมืองอัจฉริยะ อาทิ    อุทยานวิทยาศาสตร์  หรือ Innovation Hub  มานำเสนอด้วย
              “ผมมองว่าขอนแก่นเป็นเมืองที่มีโอกาสดีมากกับการก้าวเป็นสมาร์ทซิตี้ เพราะองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญคือ มีมหาวิทยาลัยที่มีองค์ความรู้ที่แข็งแรง  มีภาคเอกชนที่เข้มแข็ง   และ มีวัฒนธรรมที่โดดเด่น  ฉะนั้นผมคิดว่าการก้าวกระโดดเป็นสมาร์ทซิตี้ก็เป็นไปได้สูงมาก  ยิ่งในขณะนี้เรามีอุทยานวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะสามารถสร้างสตาร์ทอัพ  สร้างเทคโนโลยี  สร้างนวัตกรรมที่สามารถสนับสนุนสมาร์ทติซี้ ไม่ว่าจะเป็นด้าน สุขภาพ  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านการคมนาคม  ด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่  สิ่งพวกนี้เราสามารถทำได้  คิดว่าภายใน 5 ปีข้างหน้า หากเรายังดำเนินการมุ่งเป้าพัฒนานวัตกรรม  เทคโนโลยีต่างๆร่วมกัน  ขอนแก่นมีโอกาสที่จะไปได้ไกล” ศ. ดร. ศุภชัย กล่าว
             นอกจากการแสดงนิทรรศการแล้ว กิจกรรมภายในงานแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย โดยในภาคเช้ามีกิจกรรม “Demo Day”  Business brotherhood for Innovation startup การแสดงเปิดงานหมอลำกลอนขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ โดย คณะ ดร.ราตรี ศรีวิไล บงสิทธิพร ช่วงบ่าย กิจกรรมแนะนำบูธภาคีเครือข่ายพัฒนาเมืองขอนแก่น การแสดงนวัตกรรม Application “LocAR  และ Application YUNAI  กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “How to go Beyond Smart City ให้ขอนแก่นไปไกลกว่าสมาร์ท” กิจกรรม “โสเหล่-คาเฟ่” พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียการขับเคลื่อนขอนแก่นด้านต่างๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรยั่งยืน การเดินทาง สตาร์ทอัพ

 

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง  ภาพ : นาย ณัฐพงษ์ เพิ่มพร  เจ้าหน้าที่ Innovation Hub KKU / รวิพร สายแสนทอง 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »