โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8

มข.หนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจครั้งที่ 8 เฟ้นหาผลงานเด่นจาก 125 โครงการเพื่อส่งเสริมกำลังใจสายสนับสนุนสู่การพัฒนาประสิทธิภาพงาน
อ่าน 1,115 ครั้ง
11 ต.ค. 2561    Udomchai Supanavong

          ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 “The 8 th KKU SHOW and SHARE” ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          ผศ. ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า กิจกรรมเราเน้นไปที่การยกระดับพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุนเพราะกลุ่มคนทำงานในสายนี้พวกเขาจะอยู่หน้างานที่แตกต่างกัน เขาจะใช้เวลาทั้งหมดกับงานประจำมากทั้งงานเอกสาร งานบริการต่างๆ โอกาสที่จะได้มาพัฒนางานก็มีมากน้อยแตกต่างกัน กิจกรรมWow เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะกระตุ้นพวกเขาให้สละเวลาส่วนหนึ่งหยิบงานที่ทำเป็นประจำออกมาปรับกระบวนขั้นตอนหรือนำเทคนิควิธีอะไรเพื่อให้งานมันเกิดผลที่ผู้รับบริการพึงพอใจล้วนนำเสนอได้  เราก็เลยคิดว่าถ้าหากมีเวทีให้เขามามาเล่าเรื่องที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้น อะไรก็ได้ที่ทำให้ลูกค้าร้อง Wow เอามาโชว์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและกันได้ทั้งสิ้น 
        โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 “The 8 th KKU SHOW and SHARE”จึงได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ (Learning Organization : LO)ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของบุคลากรประเภทสนับสนุน เปิดโอกาสผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้เสนอผลงานที่เกิดจากการพัฒนางานประจำ และมีการพัฒนาจนเกิดเป็นวิธีปฏิบัติงานที่ดี แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ภายในหาวิทยาลัยขอนแก่น กระตุ้นและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาปรับปรุง กระบวนการทางาน อันจะนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
        ผศ. ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม กล่าวอีกว่าการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติสนใจการพัฒนางานและเข้ามาสู่กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเมื่อปีที่แล้วได้เกิดกิจกรรมเล็กๆในสำนักงานอธิการบดี ภายใต้ความคิดที่ว่าความชื่นชมหรือการเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของคนโดยทั่วๆไปดังนั้นถ้าเราจะทำให้องค์กรเหล่านี้เป็น Happy workplace บ้างอันดับแรกก็คือเราจะต้องชื่นชมกันเองให้ได้ก่อน ซึ่งตอนนั้นเกิดภาพบรรยากาศที่ดีและสนุกสนานมากทุกคนมาร่วมแชร์โดยไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะแข่งขันกันจริงจัง แต่ทุกคนตั้งใจสะท้อนผลปฏิบัติที่ดีและมีคุณค่าออกมาให้เห็น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้เห็นภาพแบบนี้ก็มาคิดต่อยอดว่าน่าจะขยายผลสู่งาน KKU SHOW and SHARE ที่ว่างเว้นไปประมาณ 2 ปีกลับมาอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เราได้ปรับภาพเดิมๆที่มักเป็นภาพของผลงานเชิงวิจัยแบบRoutine to Research มาสู่ผลงานการพัฒนาแนวทางปฏิบัติอะไรก็ได้ที่เราได้ทำเพื่อผลของการบริการที่ดีขึ้นอาจเป็นเรื่องง่ายๆที่เกิดขึ้นในงานประจำ สิ่งนี้จึงเป็นแนวทางใหม่ที่ตรงกับแนวคิดของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจครั้งที่ 8 ที่กำลังจะเกิดขึ้น
    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 “The 8 th KKU SHOW and SHARE” ซึ่งได้เปิดรับผลงานจนถึงวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผลงานได้ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ของคณะกรรมการแล้วให้จัดทำโปสเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวน 125 ผลงานประกอบด้วย  ด้านสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  จำนวน 6 ผลงาน  ด้านสนับสนุนการบริการวิชาการ จำนวน 38 ผลงาน ด้านสนับสนุนการวิจัย  จำนวน  8 ผลงาน ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการ จำนวน 66 ผลงาน ด้านสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  จำนวน 7 ผลงาน ซึ่งทุกผลงานจะต้องนำไปจัดแสดงและพร้อมเพื่อการเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและผู้มาร่วมชมงานในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถื่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อคัดเฟ้นให้มีผลงานเด่นในแต่ละด้านจำนวน 2 ผลงานขึ้นนำเสนอบนเวทีตัดสินรับรางวัลอันดับที่1และ2ตามลำดับ โดยรางวัลชนะเลิศ จะได้รับ เงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาทนอกจากนั้นจะมีรางวัลรางวัล Popular Vote ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท
        ผศ. ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม กล่าวอีกว่า เราคาดหวังที่จะให้เวทีนี้มีบรรยากาศของการมาพบปะของคนที่มีความสุข เป็นธีมของ Fantasy Wow ที่ดูแล้วสนุกสนานให้ดูเหมือนมางานปาร์ตี้ มีความคาดหวังคืออยากให้เกิดบรรยากาศของความกล้าคิดกล้าแสดงออกและก็บรรยากาศของการชื่นชมกันเพื่อสร้างการเห็นคุณค่าในตัวเอง เราทำงานกันหนักมากแต่จากนี้ไปเราไม่ได้บอกให้ทุกคนต้องWork Hardแต่เราอยากให้ทุกคน Work Smartและทำงานอย่างมีความสุขเห็นคุณค่าในงานของตัวเอง
     
        “อยากจะฝากบอกทั้ง 125 ทีมที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ว่าทุกคนคือคนที่มีความสุขกว่าคนอื่นๆ เพราะคุณมองเห็นคุณค่าในตัวเองและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำจนพร้อมที่จะนำสิ่งนั้นมาโชว์ให้กับคนอื่นได้ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เรามีนัดกันในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 “The 8 th KKU SHOW and SHARE”   ” ผศ. ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม กล่าวในที่สุด
 
ข่าว  :  อุดมชัย  สุพรรณวงศ์ 
 
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »