นศ.ศึกษาศาสตร์ กวาดรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ มข. ครั้งที่ 16

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประกวดสุนทรพจน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16 ภายใต้ใต้กรอบแนวคิดว่า “ถวายงานผ่านภาษา...ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร”
อ่าน 488 ครั้ง
12 ต.ค. 2561    Wadchara Noichompoo

            เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประกวดสุนทรพจน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 16 “ถวายงานผ่านภาษา...ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร”  โดยได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ อาจารย์หนึ่งฤทัย ปานแก้ว กล่าวรายงาน ณ  ห้องประชุม 3  อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

            อาจารย์หนึ่งฤทัย ปานแก้ว   กล่าวรายงานว่า  “โครงการประกวดสุนทรพจน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดขึ้น       ด้วยสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จักได้ร่วมกันสนับสนุนให้นักศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย  อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ได้ส่งเสริมให้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางการพูด     โดยผ่านกระบวนการคิด การเลือกเฟ้นเนื้อหา และการคัดสรรถ้อยคำภาษา    แล้วถ่ายทอดออกมาได้อย่างไพเราะ ประณีต มีสุนทรีย์ ซึ่งการจัดประกวดสุนทรพจน์ที่ดำเนินการมาด้วยดี สืบเนื่องมาจนครั้งนี้เป็นครั้งที่ 16  โครงการฯ จึงมุ่งที่จะสรรหานักศึกษาที่มีความสามารถด้านทักษะการพูด และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเพื่อร่วมส่งประกวดในระดับประเทศ ในโครงการ “ถวายงานผ่านภาษา” ทั้งนี้ด้วยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการส่งเสริมและเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีวงศ์ นับจากอดีต รัชกาลที่ 1 จนถึงปัจจุบัน รัชกาลที่ 10 ในด้านต่างๆ ตามแนวทางแห่งพระราชดำริ สืบสนอง    พระราชปณิธาน ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ เข้าใจ และยึดถือเอาเป็นแบบอย่างและแนวทางแห่งการดำรงตนและดำเนินชีวิตสู่ความรุ่งเรืองต่อไป ใต้กรอบแนวคิดว่า “ถวายงานผ่านภาษา...ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร”

            “การจัดประกวด ในวันนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากคณะต่างๆ  ที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดจำนวนไม่น้อย  ซึ่งการจัดประกวดจะแบ่งเป็น 2 รอบ  และดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันเดียว โดยรอบแรกเป็น   การพูดจากการเตรียมตัวมาล่วงหน้า หัวข้อ  “ความสุจริตยุติธรรม นำความเจริญ สู่สังคมและประเทศชาติ” จากนั้นจะคัดผู้เข้ารอบไว้เพียง 12 คน  เพื่อประกวดในรอบ 2 ซึ่งเป็นการพูดแบบฉับพลัน       ในหัวข้อที่จะแจ้งให้ทราบก่อนพูด  3 นาที ซึ่งผู้ชนะเลิศ จะเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย  เข้าร่วมประกวดในระดับภูมิภาค เพื่อโอกาสในการเป็นตัวแทนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศต่อไป”

            รศ.ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข  กล่าวในพิธีเปิดว่า  “ขอขอบคุณอาจารย์ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือ   ร่วมใจกันจัดกิจกรรมทางวิชาการที่ดี มีคุณค่า และใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสิน ที่ได้สละเวลามาช่วยกันคัดสรรผู้มีความสามารถ ขอบใจนักศึกษาผู้เข้าประกวดทุกคน ที่สนใจมาร่วมแสดงศักยภาพให้มหาวิทยาลัยได้มีตัวคัดที่เหมาะสม ในครั้งนี้ ใคร่ที่จะเรียนว่ามหาวิทยาลัยของเรา มีระบบการคัดเลือกที่ได้มาตรฐาน จึงได้เป็นผู้แทนระดับภูมิภาคมาทุกปี  ก็ขออนุญาตฝากความหวังไว้กับผู้เข้าประกวดทุกคนในวันนี้ด้วย ที่จะได้ช่วยกันทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย”

            รศ.ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข  กล่าวในท้ายที่สุดว่า  “ในวันนี้มิใช่เพียงนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดเท่านั้น ที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ หากแต่การประกวดครั้งนี้ จะเป็นการจุดประกายให้นักศึกษาที่เข้าชมได้เล็งเห็น ได้ตระหนักในคุณค่าของภาษาเรา และร่วมเทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ในฐานะกษัตริย์ผู้ชี้นำการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง  ดังนั้นด้วยหัวข้อ  “ความสุจริตยุติธรรม นำความเจริญ สู่สังคมและประเทศชาติ” จึงเป็นสิ่งที่พวกเราจักพร้อมนำมาใคร่ครวญ และปฏิบัติเพื่อดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ในอันจะช่วยชาติได้อย่างเต็มกำลัง  สำหรับนักศึกษาที่เข้าประกวดแม้วันนี้จะมิได้รางวัล แต่ก็ขอให้ได้ภาคภูมิใจที่อย่างน้อยคุณก็เป็นคนหนึ่งแล้วในคนไทย ที่ได้ร่วมกัน “ถวายงานผ่านภาษา”  

            จากนั้น ได้มีการอ่านบทอาศิรวาท โดย นายวรพงศ์ คุยบุตร  การแสดงร้องเพลงประสานเสียง และจินตลีลา  และมีการกล่าวสุนทรพจน์ โดย นางสาวปรางค์ทิพย์ วดีศิริศักดิ์  ผู้ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ ๑๕

            ในการประกวดสุนทรพจน์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในครั้งนี้ ได้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสินการประกวด ประกอบด้วย     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ  สมโสภณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์  รุ่งแจ้ง   รองศาสตราจารย์ สมปัต ตัญตรัยรัตน์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย   และ  นายบัญชา  พระพล

            ผลการแข่งขันมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

นางสาวมลฤดี  ขจีวรกุล  สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

นางสาวอาทิตยา   พงษ์สงวน   สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

นางสาวประสิตา  มาพิมนต์   สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลชมเชย

  1. นายวัชรินทร์  ทวีโชติ
  2. นายพงศภัค   อินทรตั้ง
  3. นางสาวประภาสิริ   ชาตรี
  4. นายศราวุฒิ   พุทธา

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »