COLA KKU เตรียมความพร้อม นศ. สหกิจศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย

มข.โดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น COLA KKU ขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งเป็นโครงการเดียวของ มข.ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สกอ.
อ่าน 600 ครั้ง
19 ต.ค. 2561    Paporn Ruenwichar

COLA KKU เตรียมความพร้อม นศ. สหกิจศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น COLA KKU ขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งเป็นโครงการเดียวของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สกอ.

การเตรียมกำลังคน ให้มีคุณภาพในการทำงานและดำรงชีวิตสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้เฉพาะภาคทฤษฎี จึงเป็นสิ่งที่ไม่ตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงานเท่าที่ควร และทุกฝ่ายเห็นความจำเป็น และตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมกันพิจารณาว่า ขั้นตอนใดที่ควรเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการเพื่อให้การเตรียมผู้เรียนประสบความสำเร็จมากที่สุด และในการส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนสู่การเตรียมผู้เรียน ประกอบด้วย การให้ผู้เรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง นั่นย่อมหมายถึง การเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ซึ่งในประสบการณ์ต่างๆ จะนำไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะ การคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหา การประสานงานทักษะการสื่อสารด้านการพูดและการเขียน ความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ โดยชี้นำตนเอง ทักษะความเป็นผู้นำ การปรับตัว ความรับผิดชอบ และทักษะความตระหนักในการเป็นพลเมืองของโลก  ประเทศไทย จึงมีความพยายามในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานในโครงการสากิจศึกษาอาเซียน ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ ที่เป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีทรัพยากรจำนวนมาก มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย จึงควรแก่การศึกษาในเก็บเกี่ยวประสบการณ์

และด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้จัดทำ “โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” โดยวางรากฐานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมหาวิทยาลัยเครือข่าย อย่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขึ้น ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ประชุมห้องอุดร ตันติสุนทร COLA KKU  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้สัมผัสเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่างและพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่โครงการสหกิจศึกษาต่อไป

อนึ่ง สกิจศึกษา เป็นภารกิจหนึ่งของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เพื่อบัณฑิตให้มีคุณภาพ ศักภาพสมรรถนะ ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติ ในบริบทจริง ตามความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานได้ทันที เนื่องจากสถานการณ์การขับเคลื่อนประเทศอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทสำคัญในการเตรียมความเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ที่มีคุณภาพ การเตรียมความพร้อม จึงไม่เพียงพัฒนานักศึกษา เพื่อเป็นทรัพยากรของประเทศเท่านั้น แต่ยังมุ่งปลูกฝังความเป็นพลเมืองอาเซียน ด้วย

ด้าน รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ยังได้ให้เกียรติ กล่าวเปิดโครงการ ความว่า “เมื่อเห็นโอกาส ก็ต้องบริหารโอกาส และในวันนี้ พวกเรา 3 สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ร่วมกันบริหารประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ ให้เป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้สัมผัส เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่โครงการสหกิจศึกษาต่อไป ผ่าน“โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” ซึ่งเป็นโครงการเดียวของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนทุน จาก สกอ. และขอชื่นชม เครือข่าย คณะทำงาน และนักศึกษา ที่มาร่วมเรียนรู้ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆจากประสบการณ์ในการทำงานด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน จากผู้รู้ในวันนี้”

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : ภาภรณ์ เรืองวิชา

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »