คณะสัตวแพทย์ มข. จัดอบรมการใช้แสงซินโครตรอนในงานวิจัยทางสัตวแพทย์

18 ตุลาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน )จัดอบรมการใช้แสงซินโครตรอนในงานวิจัยทางสัตวแพทย์
อ่าน 204 ครั้ง
19 ต.ค. 2561    Yunyong Vangprecha

     เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านการวิจัยได้สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดโครงการอบรมสัมมนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562  ในหัวข้อ “การใช้แสงซินโครตรอนเพื่อการวิจัยทางสัตวแพทย์” ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์  และสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ รวมทั้งสิ้น 88 คน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ และบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือทางสัตวแพทยศาสตร์โดยใช้ลำแสงวินโครตรอน อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในการนำแสงซินโครตรอนไปใช้พัฒนางานวิจัยเพื่อเกิดประโยชน์ในขั้นต่อไป การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ส่งทีมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากลำแสงซินโครตรอนกับงานวิจัย จำนวน 7 ท่าน มาบรรยายให้ความรู้ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.     ดร.แพร จิรวัฒน์กุล      ผู้จัดการระบบลำเลียงแสง 1.1

2.     ดร.แคทลียา โรจน์วิริยะ ผู้จัดการระบบลำเลียงแสง 1.2

3.     ดร.ศิริวัช สุนทรานนท์    ผู้จัดการระบบลำเลียงแสง 1.3

4.     ดร.ชาตรี ไสยสมบัติ      นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง 1

5.     ดร.ศิรินาฏ ศรีจันทร์      นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง 1

6.     ดร.นิชาดา เจียรนัยกูร    นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง 1

7.     ดร.ปิยนันท์ พันบุรี        ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านประจำโครงการ

     นอกจากนั้นแล้วยังได้รับเกียรติจากอาจารย์คณะ 2 ท่าน คือ รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล และ ผศ.สพ.ญ.อารยาพร มคธเพศ ซึ่งกำลังทำการวิจัยด้วยลำแสงซินโครตรอนได้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของการไปใช้งานที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังด้วย


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »