มข.เดินหน้าสร้างมาตรฐานคุณภาพงานด้านทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลนำร่อง Report Day ทบทวนกระบวนงานในรอบปีส่งเสริมความสำเร็จสายสนับสนุน ร่วมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ หวังสร้าง”วัฒนธรรม”ร่วมคิดร่วมทำเพื่อสัมฤทธิผลของงานที่ดียิ่งขึ้น
อ่าน 259 ครั้ง
7 พ.ย. 2561    Udomchai Supanavong

        ผศ. ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า จากที่ได้มีโอกาสทำงานด้านทรัพยากรบุคคล พบว่าบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีจำนวนมาก เป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรดังนั้นกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน บุคคลเหล่านี้ยังมีโอกาสในการพัฒนาได้อีกมากหากได้รับการจัดกระบวนงานกิจกรรมต่างๆ กระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในผลงาน มีโอกาสรับคำแนะนำแนวทางปฏิบัติ และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน  ซึ่งที่ผ่านมาเรามองเห็นว่าขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการพัฒนางานที่สำคัญคือการรายงานผลและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเรามักใช้ตามหลัก PDCA จึงจะนำมา Action และพัฒนางานในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น   แต่ในความเป็นจริงในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแล้วยังมีอะไรที่มากกว่านั้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นใจและภาคภูมิใจในผลปฏิบัติงานของตนเอง ไม่ใช่เพียงแค่การรายงานผลการปฏิบัติงานแบบ Report ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้นำแนวทางเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและช่วยค้นหาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนผ่านกิจกรรม HR KKU Report Day 2018 : HKR Day 2018 กับหน่วยงานในสังกัดโดยทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่2 ซึ่งเชื่อว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของงานในปีต่อไป 
        ผศ. ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม กล่าวต่ออีกว่า การรายงานผลการปฏิบัติงานในแบบกิจกรรม HR KKU Report Day 2018 จะเปิดโอกาสให้ผู้รับผิดชอบโครงการในรอบปีได้มานำเสนอผลความสำเร็จของโครงการต่อเพื่อร่วมงาน และต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เราเชิญมาให้คำแนะนำโดยส่วนใหญ่คือผู้บริหารในระดับผู้อำนวยการ ของกองอื่นๆที่อาจไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานที่เราทำ เพื่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลายจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน ในขณะเดียวกันเรายังได้มีโอกาสฟังแนวทางการทำงานของคนอื่นๆ ซึ่งเราอาจไม่เคยได้รู้มาก่อนที่จะนำไปสู่แง่คิดของการพัฒนางานตนเอง
         ตอบข้อถามผู้สื่อข่าวถึงการนำแนวทางกิจกรรมมาใช้และขยายผลไปสู่หน่วยงานอื่นๆ ผศ. ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม กล่าวว่าแนวทางนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นการนำร่องแนวปฏิบัติ ซึ่งเราทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่2 และมีผลปฏิบัติที่ดีเป็นเหมือนการศึกษาไปในตัว ซึ่งพบว่าการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้มาเสนอผลงานความสำเร็จของตนเองก่อให้เกิดทักษะหลายด้านทั้งบุคคลิก ทักษะการพูดนำเสนอ การทำสื่อพาวเวอร์พอยด์ รวมทั้งความมั่นใจและการเปิดใจกว้างที่จะรับฟังพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อนร่วมงาน ซึ่งต่างจากการสรุปงานหรือการส่งรายงานผลงานแบบที่เคยทำมาเพราะเป็นการสรุปต่อผู้บังคับบัญชาที่อาจเพียงรับรู้ผลแต่อาจไม่ได้มีการร่วมวิเคราะห์หรือเสนอแนะที่ให้ผู้ปฏิบัติได้นำมาปรับปรุงในปีต่อไป ดังนั้นแนวทางที่ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลนำมาใช้นี้ ที่ให้ทางกองทรัพยากรบุคคลและฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้นำเสนองานที่มีจำนวนถึง 33 โครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมา จะดำเนินการต่อเนื่องไปซึ่งอาจมีการปรับรูปปรุงให้ดียิ่งขึ้นและเชื่อว่าการส่งเสริมพัฒนาบุคคลากรที่เน้นการร่วมคิดร่วมทำแบบนี้จะเป็นวัฒนธรรมองค์กรของทั้งมหาวิทยาลัยในอนาคต
        โครงการ : การรายงานผลการดำเนินโครงการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 ( HR KKU Report Day 2018 : HKR Day 2018 )ความสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงได้จัดกิจกรรมการรายงานผลการดำเนินโครงการ สรุปบทเรียนขึ้น  โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กองทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ 2561 ได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูล สรุปผลการดำเนินโครงการ ตลอดจนบทเรียนที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จำนวนทั้งสิ้น 33 โครงการ เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่รูปเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561เมื่อที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร
         นางสาวเยาวลักษณ์   โพธิ์หล้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เผยว่าได้ รับผิดชอบกิจกรรมการรายงานผลการดำเนินโครงการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ นำเสนอโครงการด้านการต้อนรับศึกษาดูงานได้มองเห็นประโยชน์ของการจัดกิจกรรมที่นำเสนอเช่นนี้ เพราะจะทำให้ผู้ปฏิบัติได้กลับมาทบทวนงานที่เราทำไปแล้ว เพื่อเตรียมการนำเสนอ ได้มาวิเคราะห์ผลงานของเราตามโจทย์ว่าสิ่งที่ทำจะเอามาใช้กับหน่วยงานของเราคืออะไร เป็นการกลับไปมองดูรายละเอียดของงานอีกครั้ง เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เห็นภาพของงานและเข้าใจ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสได้รับรู้การวางแผนและการแก้ปัญหาของงานต่างๆที่เราอาจไม่เคยรู้ว่าแต่ละปีเขามีพัฒนาการอย่างไรในการจัดการงานของตนเอง จึงคิดว่าการนำเสนอผลงานเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง
        นางสาวณัฏฐ์นรี ชำกรม บุคลากรปฏิบัติการงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล เผยว่า โดยหน้าที่แล้วจะได้รับผิดชอบงานที่มีความท้าทายและเป็นงานใหม่ๆที่ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจ เมื่อเรากลับมาทบทวนแล้วรู้สึกว่าประสบการณ์ที่ผู้บริหารมอบให้ทำให้เรามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและมีพัฒนาการในการบริหารจัดการกับงานที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้สึกได้ ส่วนการได้มานำเสนอผลปฏิบัติงานยิ่งทำให้เราเปิดมุมมองใหม่ๆกับสิ่งที่คนอื่นทำ บางเรื่องเขาก็ทำไปพร้อมๆกับเราแต่เราไม่รู้ ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวมองหาจุดเด่นมาปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่เราทำอยู่ได้   บรรยากาศการนำเสนอทำให้เราตื่นเต้นและต้องเตรียมตัวให้ดีมีโอกาสทบทวนผลงานแต่ก็เป็นบรรยากาศของความกันเองในกลุ่มคนทำงานที่ได้มาเจอกัน โดยส่วนตัวแล้วชอบวิธีการรายงานผลแบบนำเสนอเช่นนี้และเชื่อว่าจะทำให้สัมฤทธิผลของงานดีขึ้น  
 
ข่าว/ภาพ/สัมภาษณ์ : อุดมชัย สุพรรณวงศ์ 
ภาพ :  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล     
 
 
 
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »