ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา“3 พลังเพื่อแผ่นดิน”ครั้งที่ 4 ที่ มช.

มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข. - ม.อ. - มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน”ครั้งที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หวังนำผลเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและผลผลิตที่คุณภาพ
อ่าน 396 ครั้ง
9 พ.ย. 2561    Udomchai Supanavong

         ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ / หน่วยงาน จะได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข. - ม.อ. - มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน”ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการบริหารจัดการ เพื่อนำมาสู่แนวปฏิบัติที่ดีพร้อมการพัฒนาความร่วมมือระดับคณะ/หน่วยงานให้เกิดเป็นรูปธรรมสามารถนำไปประยุกต์เพื่อการพัฒนาตามบริบทได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และสร้างมิตรภาพความร่วมมือให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
          การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข. - ม.อ. - มช.เกิดจากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินงานและปฏิบัติภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศ และมีการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์  โดยมหาวิทยาลัยมีบทบาทหลักในการเป็นต้นแบบการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติงานและผลผลิตที่คุณภาพ จากการวางแผนพัฒนาและมีการบูรณาการเครื่องมือการบริหารจัดการแนวใหม่ต่าง ๆ รวมถึงกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายสำคัญอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ  ซึ่งมีการดำเนินการเป็นคู่ความร่วมมือ ดังเช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มข.-ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ที่มีการส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของทั้งสามมหาวิทยาลัย โดยอาศัยความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรณีตัวอย่างของแต่ละมหาวิทยาลัยมาใช้ในการเรียนรู้พัฒนาร่วมกันมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่ดีรวมถึงการแก้ไขพัฒนางานร่วมกันและในปี พ.ศ.2561 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข. - ม.อ. - มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 4ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2561
          ในส่วนของพิธีเปิดและกิจกรรมการต้อนรับจากเจ้าภาพในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ศ. ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวรายงาน จากนั้น ศ.คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน   ผศ. ดร.นิวัติ  แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ. ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงสายสัมพันธ์ มข.-ม.อ. - มช.3 พลังเพื่อแผ่นดิน   ต่อด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Disruptive University โดย  คุณสุทธิชัย  หยุ่น  และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Disruptive Education โดย  ดร.ปริญญ์  พานิชภักดิ์ กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯและกรรมการบริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
          สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ / หน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นหัวข้อที่กำหนด คณะกรรมการจัดโครงการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 143 คน โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกองทรัพยากรบุคคล  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฟังการบรรยายพิเศษ และการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อที่กำหนด และนำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละด้าน แบ่งออกเป็นด้านการเรียนการสอน หัวข้อ Outcome based Curriculum Design and  Implementation ด้านการวิชาการ / วิจัย หัวข้อบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเพิ่มความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเฉพาะแก่จังหวัดและภูมิภาค  และหัวข้อการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่า Social Enterprise  ด้านบุคคล หัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน  และหัวข้อสวัสดิการและสิทธิ์ประโยชน์  หัวข้อการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Big Data)  หัวข้อบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  หัวข้อTransform University  (Facilatator)  นอกจากนี้ยังมีการการนำเสนอสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละหัวข้อ และการทัศนศึกษาตามโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะเจ้าภาพได้กำหนดไว้
         สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 3  ไปเมื่อปีที่ผ่านมาโดยจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในปีนั้นมีผู้บริหารและบุคลากรจาก 3 สถาบัน เข้าร่วมกว่า 600 คน

 
ข่าว : อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ : บริพัตร ทาสี
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »