กีฬาสาธิต มข. คึกคัก ฝึกเด็กไทยรู้วินัย สามัคคี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ฝึกเด็กไทยรู้วินัย สามัคคี
อ่าน 719 ครั้ง
9 พ.ย. 2561    Jiraporn Pratomchai

      วันนี้ ( 9 กันยายน 2561) เวลา 7.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนางเสาวลักษณ์ เจ่าสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ สนามกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      การแข่งขันกีฬากรีฑาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานานโดยเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ที่แสดงถึงความสามารถและศักยภาพทั้งในด้านการบริหารจัดการการเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านการกีฬา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนและผู้ปกครองให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการกีฬา เสริมสร้างและอบรมให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา มีบุคลิกภาพและมีความประพฤติที่ดี สร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียน อาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาการกีฬาของนักเรียนสู่ระดับมาตรฐาน รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนที่มีทักษะทางด้านกีฬามีโอกาสแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน
       นางเสาวลักษณ์ เจ่าสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) กล่าวว่า “ การแข่งขันกรีฑาประจำปี 2561 ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีงามเพื่อเป็นสื่อในการสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกลไกแห่งกีฬา ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักกีฬาของโรงเรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัดเต็มศักยภาพ ปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าในตนเอง และที่สำคัญคือการเกิดการเรียนรู้ มีประสบการณ์ชีวิต มีทักษะทางสังคมที่ดี อันจะนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีพร้อมในสังคม นั่นคือ ดีพร้อมทั้งสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา ในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะดำรงรักษาและการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป”
       ภายในงานมีการเดินขบวนพาเหรดนักกีฬาและกองเชียร์ มีการประกวดกองเชียร์ การแข่งขันกรีฑา และการแข่งขันกีฬาไทย  เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไม่ให้สูญหาย   โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีชมพู สีน้ำเงิน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

 

ข่าว : กนกพร หลักคำพันธ์  นักศึกษาฝึกสหกิจกองสื่อสารองค์กร มข.

ภาพ :  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »