คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

8 พฤศจิกายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของคณะในระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงการบอกเล่าแนวทาง/นโยบายการบริหารงานคณะในด้านต่างๆในอนาคต
อ่าน 150 ครั้ง
12 พ.ย. 2561    Yunyong Vangprecha

     เมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง VM 3103 ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของคณะในระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงการบอกเล่าแนวทาง/นโยบายการบริหารงานคณะในด้านต่างๆในอนาคต ตลอดจนเป็นการรับฟังปัญหา/อุปสรรค/ความต้องการ/ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆของนักศึกษา รวมทั้งความคิดเห็นด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อนักศึกษา และต่อการพัฒนาคณะในภาพรวม โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ผศ.น.สพ.พงษ์ธร  สุวรรณธาดา  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์  ผศ.ส.พญ.ดร.ราณี ชิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก บรรยากาศของการจัดโครงการเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง นอกจากนักศึกษาจะได้รับทราบผลการดำเนินงานและแนวทางการบริหารงานของคณะแล้วนักศึกษายังได้เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆให้คณะผู้บริหารได้รับทราบเพื่อจะได้นำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเหล่านั้นนำไปพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »