มข.จัดกิจกรรมร้องเพลงชาติเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 เนื่องในวันเฉลิมฯ

ชาวมข.กว่า 500 คน ร่วมใจน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดกิจกรรมร้องเพลงชาติเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมฯ สร้างความตระหนักความสำคัญวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.ของทุกปี
อ่าน 464 ครั้ง
3 ธ.ค. 2561    Wadchara Noichompoo

          เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561  ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  และกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมมือกับกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กองบริหารงานกลาง  กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม  กองอาคารและสถานที่  องค์การนักศึกษา  และได้รับความร่วมมือจากทุกคณะวิชา  ศูนย์ สถาบัน สำนัก จำนวนกว่า 500 คน จัดพิธีเคารพธงชาติ และกิจกรรมร้องเพลงชาติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี   และจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์นักพัฒนา”  โดยคณะผู้บริหาร นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมใจกันร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน พิธีการได้ดำเนินไปอย่างเป็นแบบแผนในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความจงรักภักดีและความรักชาติ  ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ในเวลาต่อมา ได้เป็นพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์นักพัฒนา” โดยมี  นายบัญชา  พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวเปิดนิทรรศการและตัดริบบิ้นเพื่อเป็นการเปิดนิทรรศการ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสิริคุณากร  

           นายบัญชา  พระพล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวรายงานต่อรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ประธานพิธีเปิดว่า  “ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย ความว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่พสกนิกรชาวไทย และด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมา ปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความสําคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   โดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กําหนดว่าวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย โดยเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร   เป็นวันชาติ  และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  นั้น  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย  จึงจัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ  และจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์นักพัฒนา”  ตลอดเดือนธันวาคม 2561  ณ โถงชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย  พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ  พระบิดาแห่งการวิจัยไทย และพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย”

             รศ.ดร. เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  กล่าวเปิดนิทรรศการ “กษัตริย์นักพัฒนา” โดยได้อัญเชิญพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510   ความว่า  “การก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นอีกแห่งหนึ่งนั้น  เป็นคุณอย่างยิ่ง เพราะทำให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภูมิภาคที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพัฒนา ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง  ความสำเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นความสำเร็จที่ทุกคนควร จะยินดี"

          รศ.ดร. เกรียงไกร  กิจเจริญ  กล่าวต่อไปว่า  “จากกระแสพระราชดำรัสในครั้งนั้นส่งผลให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีปณิธานที่จะมุ่งสร้างความสุขให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ประชาชนในท้องถิ่น และรวมไปถึงประชาคมโลก ด้วยบทบาทของปราชญ์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กับภารกิจด้านการจัดการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา ภารกิจด้านการวิจัย ภารกิจด้านการบริการวิชาการ และภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งทุกภารกิจดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่เหมาะสม ขับเคลื่อนทุกภารกิจด้วยความใส่ใจ ห่วงใยในปัญหาของชุมชน และสังคมอย่างแท้จริง             เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย  ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้มารวมพลังกันในวันนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์  ผมขอเชิญชวนให้บุคลากรชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มาชื่นชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์นักพัฒนา” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อน้อมนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต  ถ่ายทอดส่งต่อไปยังลูกหลานจากบอกเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ในดวงใจของเราชาวไทยตราบนานเท่านาน”

          ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมใจแสดงออกถึงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยเสมอมา โดยจัดกิจกรรมร้องเพลงชาติ  และกิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  นอกจากแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีแล้ว ยังสร้างความตระหนักในความสำคัญของวันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ  ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการอีกด้วย

ข่าว   :    วัชรา  น้อยชมภู

ภาพ  :    บริพัตร  ทาสี  /  วัชรา  น้อยชมภู  /  ณัฐพงษ์  ชำนาญเอื้อ


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »