พิธีประสาทปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ การสอนภาษาจีนฯ ศึกษาศาสตร์

พิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือ 2 ปริญญา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมหานหง สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่าน 505 ครั้ง
11 ธ.ค. 2561    Watanyu Chuamthaisong

 

พิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ ภายใต้โครงการความร่วมมือ 2 ปริญญา ได้แก่บัณฑิตหลักสูตรการสอนภาษาจีน ในฐานะภาษาต่างประเทศ และบัณฑิตหลักสูตรภาษจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 62 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธีและประสาทปริญญาบัตร พร้อมด้วย รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ กล่าวรายงาน และ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.สุธิดา โง่นคำ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ่านรายนามบัณฑิตและร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมหานหง สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรัตนศิริชัย กล่าวว่า “บัณฑิตทุกท่านถือได้ว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในเชิงวิชาการและวัฒนธรรม เนื่องจากมีโอกาสได้รับการศึกษาจากทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน ซึ่งประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศที่รุ่งเรืองด้วยภูมิปัญญาและมีอารยธรรมมายาวนาน โดยบัณฑิตมีโอกาสได้เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรงและได้สัมผัสวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตของชาวจีนที่หลากหลายในสภาพแวดล้อมจริง จึงทำให้บัณฑิตนั้นพร้อมทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ ที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้แล้วในฐานะที่เคยได้อาศัยและได้รับประโยชน์จากแผ่นดินจีนแล้วบัณฑิตพึงมีหน้าที่ในการรักษาและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีนสืบไป”

รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ กล่าวว่า “หลักสูตรสองปริญญา เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ โดยมีสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ประสานงาน มีจุดเริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ซึ่งการที่จะเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีนั้น ต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ณ ประเทศเจ้าของภาษา โดยนักศึกษาได้ไปศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเศาท์เวสต์ เป็นระเวลา 2 ปี”

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ กล่าวว่า “คณะศึกษาศาสตร์ และสถาบันขงจื่อ ได้มีความร่วมมือกันมากว่าหนึ่งทศวรรตในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรสองปริญญา วิชาเอกการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ซึ่งบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาไปทุกคนล้วนสร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้มหาวิทยาลัยและคณะฯ มาโดยตลอด ซึ่งในโอกาสที่นักศึกษาหลักสูตรสองปริญญาของคณะศึกษาศาสตร์ รุ่นที่ 6 ที่จบการศึกษาในนามของคณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณทิตทุกท่านที่ได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในวันนี้ ขอใหบัณฑิตทุกคนใช้วิชาความรู้และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพตลอดไป”


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »