มข.จัดงานเชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงให้มข.และอุทิศตนเพื่อสังคม

มข.จัดพิธีแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์ และรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ปี 2561
อ่าน 657 ครั้ง
11 ธ.ค. 2561    Wadchara Noichompoo

           เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์ และ รางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก  ร.เตช บุนนาค  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึก  ในการนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารของทุกคณะ หน่วยงาน และผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากในบรรยากาศอันเป็นเกียรติและอบอุ่น  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

           ดร.เตช บุนนาค  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า”ในปีพุทธศักราช 2561 นี้  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านซึ่งเป็นบุคคลผู้สร้างผลงานอันทรงคุณค่า และอำนวยประโยชน์อย่างสูง อุทิศตนเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคมเป็นแบบอย่างที่ดี ในการครองตนและครองงาน สมควรแก่การยกย่องและเชิดชูเกียรติ  ในโอกาสนี้ ผมใคร่ขอแสดงความชื่นชมยินดีแด่ทุกท่านผู้มีเกียรติที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลต่าง ๆ ในวันนี้อีกครั้ง  การที่ท่านได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หรือรางวัลต่าง ๆ ในวันนี้  คงจะช่วยเป็นพลังใจอันสำคัญ ที่จะส่งเสริมให้ท่านทั้งหลาย ประกอบคุณงามความดี และสร้างสรรค์ประโยชน์ แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่ ประเทศชาติ และสังคมต่อไป”

          ด้าน รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  “รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านกรุณามาร่วมงานในวันนี้    ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมยินดี แด่ท่านผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 และผู้ได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งแต่ละท่านเป็นบุคคลสำคัญที่อุทิศตนเพื่อสังคม สร้างชื่อเสียงและมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเป็นอย่างยิ่ง   นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอันสูงยิ่ง ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้อุทิศตนและเสียสละเวลาในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประเทศชาติและนานาชาติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะเป็นกำลังใจให้ท่านสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นประโยชน์และแบบอย่างของเราชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสังคมไทยสืบไป”

               กว่า 54 ปี ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยกย่องในระดับชาติ และระดับนานาชาติทั้งในด้านคุณภาพการศึกษา การวิจัย และการเป็น Smart and Green campus  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลที่อุทิศตนเพื่อสังคมและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  รางวัลพระธาตุพนมทองคำ  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์  และผู้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี 2561  ประกอบด้วย

          ศาสตราจารย์ ดร.นพ. เซจิ  โอคาดะ  ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  เป็นศาสตราจารย์และนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยคุมาโมโต ประเทศญี่ปุ่น  ผู้สนับสนุนการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยด้านโลหิตวิทยา  ภูมิคุ้มกันวิทยา  โรคเอดส์  และมะเร็ง  โดยพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีและมีการร่วมกันแก้ปัญหาสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อป้องกันมะเร็งท่อน้ำดีให้แก่ประชาชนชาวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นมาโดยตลอด

          นายพารณ  อิศรเสนา  ณ  อยุธยา  ได้รับพระราชทานปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์     ผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงและเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถรอบด้าน ซึ่งครอบคลุมไปถึงงานด้านการบริหารองค์กรต่าง ๆ ในภาครัฐและเอกชน ที่ปรึกษาทางด้านการอุตสาหกรรม การศึกษา  อีกทั้งยังเป็นนักพัฒนาที่ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

          นายศุภชัย  เจียรวนนท์  ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคนแรกของ UN Global Compact Local Network ของประเทศไทย  โดยได้ร่วมกับกลุ่มธุรกิจที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเพื่อช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานในภาคธุรกิจภายใต้หลักสากลขององค์การสหประชาชาติเป็นหัวหน้ากลุ่มภาคเอกชนของคณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ร่วมดำเนินการพัฒนายุทธศาสตร์ 10 ด้าน ในการยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานสากล   และมีบทบาทในการรวบรวมภาคเอกชนชั้นนำของไทย ๑๐ องค์กรก่อตั้ง “โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” (CONNEXT ED)  เพื่อเข้าร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานของประเทศอย่างมีระบบ

          ศาสตราจารย์  ดร. เอนก  กิจเจา  ได้รับพระราชทานปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์   เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยปอร์โต ประเทศโปรตุเกส และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จนนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยปอร์โต ประเทศโปรตุเกส ทั้งยังเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเภสัชศาสตร์ สามารถนำความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนประสบการณ์ทางวิชาการมาสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนหลายประการจึงได้รับรางวัลนักวิชาชีพในต่างประเทศผู้มีผลงานในการกลับมาทำประโยชน์เพื่อประเทศ ประจำปี 2551 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

          นายอ๊อด  พงสะหวัน ได้รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ  เป็นเสมือนทูตสันถวไมตรีที่สร้างมิตรภาพและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและในประเทศไทย ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับบริษัทพงสะหวันกรุ๊ป เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมทั้งให้คำปรึกษาและส่งเสริมการจัดการทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและองค์ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่บุคลากรสองประเทศ

          ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์  พัฒโนทัย   ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประเภทบุคคล   เป็นผู้มีผลงานวิจัยและพัฒนาดีเด่นในด้านการเกษตรเชิงระบบและการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสง  สามารถถ่ายทอดไปยังเกษตรกรในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศเป็นผู้มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทกับงานวิจัยเพื่อการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  และมีอุดมการณ์ในการทำงานวิชาการด้วยความเสียสละ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม  ทั้งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไปสู่สังคม  และการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  ตลอดจนเอื้อเฟื้อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของผู้อื่นจนเป็นที่เคารพนับถือ

          มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า  ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประเภทนิติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร   เป็นมูลนิธิที่ดำเนินงานภายใต้รูปแบบ “การดูแลที่สมบูรณ์แบบ” (Comprehensive  Cleft Care) ผสานกรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลก WHO 2010 ในการดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา การดำรงชีวิต สังคม และการสร้างเสริมพลังอำนาจ โดยการทำงานร่วมกันของทีมสหวิทยาการจากหลากหลายสาขาวิชาชีพของคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยผลจากการดำเนินงานที่ครอบคลุมและการทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นระบบ ก่อให้เกิดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยนับเป็นการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ อย่างยั่งยืน

          นายสิทธิชัย  ลีเกษม   ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มีเกียรติประวัติและความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีผลงานดีเด่น และมีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์ เป็นผู้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นในทุกโอกาสที่ได้รับการประสาน  เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องในหมู่เพื่อนและสังคมอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง  การประพฤติปฏิบัติงานทั้งในและนอกเหนือหน้าที่ด้วยความสม่ำเสมอ  เต็มใจ  และมีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ

            ศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  จอกลอย   ได้รับรางวัลศรีมอดินแดง ประเภทวิชาการ   เป็นผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และมีความรับผิดชอบ ทั้งการดำรงตนในฐานะเป็นอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นอกจากนั้นยังเป็นผู้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการแสวงหาทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก มาแล้วจำนวน 14 ทุน อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช  ระบบต้นแบบการผลิตพืช รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ในสาขาปรับปรุงพันธุ์พืช จนผลงานได้รับการยอมรับและเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ได้รับรางวัลสูงสุดนักวิจัยเกียรติคุณสารสินและเป็นเมธีวิจัยอาวุโสของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

          นางสาวเกษสุดา  เดชภิมล  ได้รับรางวัลศรีมอดินแดง ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นหัวหน้าศูนย์ศึกษาค้นคว้าวิจัยและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มีความทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางวิชาการมาพัฒนาและสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สาธารณชนหลายประการ จึงได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติจาก Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) ประเทศออสเตรเลีย ในความร่วมมือดำเนินการวิจัยเพื่อดำเนินการแก้ไขความยากจนของเกษตรกรในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นจากคณะเกษตรศาสตร์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ในปีพุทธศักราช 2558 อีกด้วย

          นายปริญญา  เนตรคำ  ได้รับรางวัล ศรีกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    เป็นนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้หมั่นเพียรตนจนมีทักษะความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม และด้านอื่น ๆ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนนักศึกษาไทยไปร่วมแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานในโครงการ Study Trip in Housing Design  ณ Kitashiba Livelihood Development Network ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมประกวดออกแบบบ้านผู้สูงอายุ จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยนำหลักแนวคิดด้านการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design) และนวัตกรรมอาคารสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมมาใช้ในการออกแบบจนได้รับรางวัลชนะเลิศ

          นายเฉลิมชัย  วงษ์นาคเพ็ชร์  ได้รับรางวัล  กาลพฤกษ์ทองคำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นผู้ซึ่งมีความวิริยะ  อุตสาหะ  ขยันหมั่นเพียร  และหมั่นศึกษาค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้ความรู้เรื่องน้ำจนได้รับการยอมรับจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท  กรมโยธาธิการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ราษฎร  เพื่อใช้เป็นแบบมาตรฐานให้กับสำนักงาน รพช. ทั่วประเทศ  จำนวนมากกว่า  3,000  แห่ง  นอกจากนี้ยังใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญเรื่องน้ำในการให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำแก่ประชาชนทางสถานีวิทยุสัปดาห์ละ  5  วัน  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2556  จนถึงปัจจุบัน เป็นผู้ที่สำรวจโรงเรียนที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำดื่มที่มีคุณภาพและประสานนำความร่วมมือจากชาวสหรัฐอเมริกา  มาบริจาคระบบผลิตน้ำดื่มแบบ “บ้านน้ำดื่ม” ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคอีสาน  ได้แก่จังหวัดขอนแก่น  ชัยภูมิ  และกาฬสินธุ์ มากกว่า  100  โรงเรียน

          โดยในช่วงท้าย  ผู้บริหารจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ ได้มอบของที่ระลึก พร้อมช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล นับเป็นบรรยากาศความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ของผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว  :   วัชรา   น้อยชมภู

ภาพ :   อรรถพล ฮามพงษ์

ข้อมูล :   พรทิพย์   คำดี


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »