“ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 ณ สยามสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมโครงการ "ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม"
อ่าน 265 ครั้ง
11 ธ.ค. 2561    Jintana Moontre

          เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 ณ สยามสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมส่งผลงานวิจัย 2 ผลงาน คือโดรนเพื่อการเกษตรและเครื่องวัดคุณภาพอ้อย เจ้าของผลงานคือ ผศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ จากภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและคณะเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ใน 4 ด้าน คือ วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง และวิทย์สู่ภูมิภาค โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นและเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการเตรียมคนไทยสู่ศตรรษที่ 21 โดยแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญคือ การแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของคนในประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนส่วนใหญ่ พร้อมสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยในปี 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตั้งเป้าหมายจะเพิ่มการลงทุนวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศให้ได้ร้อยละ 1 ของ GDP ตลอดจนเพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาให้มีสัดส่วนของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70 : 30 และการปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสเชิงรุกให้กับประเทศไทยด้วนงานวิจัยและนวัตกรรมตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยกิจกรรมเป็นไปเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงาน “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” เพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและได้รับความรู้จากผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมและเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ / เนื้อหา ข่าว

กอง บริหาร งาน วิจัย


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »