มข.ชูงานวิจัยเด่นยกระดับคุณภาพชีวิตคนอีสาน สู่สายตาครม.สัญจร

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี (ครม.สัญจร) เยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย
อ่าน 942 ครั้ง
13 ธ.ค. 2561    Raviporn Saisaenthong

        เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวาระประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  (ครม.สัญจร) โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหาร ข้าราชการระดับสูง ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรี ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย
        การประชุมครั้งนี้ ประกอบไปด้วยหัวข้อ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย การพัฒนาด้านการยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งสิ้น 40 โครงการ 
        พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  การเดินทางมายังจังหวัดหนองคายได้ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของรัฐบาลตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ทั้งโครงการระยะสั้น และโครงการระยะยาวตามแผนแม่บท จำนวน 5 กลุ่มงาน ประกอบด้วย  การคมนาคมขนส่ง   ซึ่งก่อสร้างถนนเรียบทางรถไฟ ถนนสายอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกว่า 17 โครงการ   ต่อมาเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกร และแก้ปัญหาอุทกภัย การบริหารจัดการน้ำใช้ทั้งอุปโภค บริโภค ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะการอนุมัติสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดหนองคายซึ่งใช้งบประมาณกว่า 2 หมื่นล้านบาท  นอกจากนี้ยังมีโครงการ ยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต  ด้วยการพัฒนาเกษตรครบวงจร ยกระดับสินค้าชุมชน สร้างศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เช่น กลุ่มทอผ้าไหม   พร้อมกันนี้ยังมีโครงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ตามวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง การท่องเที่ยวนวัตวิถี การท่องเที่ยวกีฬา เป็นต้น   และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  กำหนดให้อุดรธานีเป็นเมืองกีฬาใน 5 แห่งของประเทศ  พัฒนาสาธารณูปโภค ขยายประปาในจังหวัดหนองคาย เชื่อมโยงไปยังจังหวัดอุดรธานี เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของประชากร และภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และโครงการด้านสาธารณสุข  โรงพยาบาลหนองคายได้เพิ่มเตียง ห้องฉุกเฉิน เพื่อรองรับความต้องการ และยกระดับคุรภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น   เหล่านี้รัฐบาลได้รับพิจารณาบรรจุในแผนแม่บทและสั่งการให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดจนหน่วยงานภาครัฐเร่งส่งเสริมให้แล้วเสร็จ  ขณะนี้บางโครงการเป็นโครงการระยะสั้นดำเนินการเสร็จเรียบร้อย  และบางโครงการเป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาวซึ่งได้ระบุในยุทธศาสตร์ชาติ และรัฐบาลได้รับทุกเรื่องไว้พิจารณาแล้ว  โดยเน้นย้ำว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการทำงานตามรัฐบาลปกติ  เพื่อตรวจสอบและใส่ใจความเป็นอยู่ของประชาชน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม  โดยไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นแฝง  พร้อมแสดงความห่วงใยแก่ประชาชนเมื่อฤดูกาลเปลี่ยนแปลงประชาชนควรออกกำลังกาย สร้างภูมิคุ้มกันร่างกายที่แข็งแรง พร้อมจับมือกัน ร่วมกันพัฒนาประเทศกับทุกภาคส่วนต่อไป
        รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562 ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก   โดยสร้างงานวิจัยที่โดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ในประเด็น การแพทย์การสาธารณสุขและสุขภาพเขตร้อน อาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ การบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบองค์รวม คณิตศาสตร์ศึกษาและวิทยาศาสตร์ศึกษา    น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพลุ่มน้ำโขง ศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ธุรกิจ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
       "การมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งนี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอโครงการสำคัญต่อท่านนายกรัฐมนตรี  หลายโครงการ   อาทิ โครงการแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โครงการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ โครงการแก้ปัญหาความยากจน เพื่อมุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โครงการวิจัยโรงงานต้นแบบการผลิต Nano silicon โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning และ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   นอกจากโครงการเหล่านี้ยังมีอีกหลายโครงการ  ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อการพัฒนาองค์รวมทั้งในระดับชนบท  ระดับจังหวัด รวมไปถึงระดับภูมิภาค  ฉะนั้นการดำเนินภารกิจด้านการวิจัยจึงถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  นำไปสู่การแก้ปัญหา พัฒนาได้ตรงจุด ตอบโจทย์ของชุมชน สังคม และ ภูมิภาคได้อย่างแท้จริง"
        ทั้งนี้ ประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังสปป.ลาว เพื่อประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) ไทย-ลาว ครั้งที่ 3 ที่เวียงจันทน์ สปป.ลาว ต่อไป  

 

 

ข่าว :  รวิพร สายแสนทอง ภาพ / หน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มข.วิทยาเขตหนองคาย


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »