มข.ประชุมฯเสนอผลงานความสำเร็จจากภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม : รวมพลัง สร้าง สาน ภาคีเครือข่ายสู่ความยั่งยืน
อ่าน 408 ครั้ง
13 ธ.ค. 2561    Udomchai Supanavong

         เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  2561 ณ โรงแรม อวานีขอนแก่นโฮเต็ลแอนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการเปิดการการประชุมวิชาการโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 ในหัวข้อ การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม : รวมพลัง สร้าง สาน ภาคีเครือข่ายสู่ความยั่งยืน โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้แทนจากภาคราชการ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภาคีเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และภาคประชาชนเข้าร่วมจำนวน 900 คน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13- 14 ธันวาคม 2561 โดยในพิธีเปิดยังได้มีการเสวนาหัวข้อ “ 5 ปีแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”โดยหัวหน้าโครงการ 4 โครงการ ประกอบด้วยโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
         รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงานการดำเนินโครงการว่า การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำโครงการการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 ปีแห่งการอุทิศเพื่อสังคม โดยใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จริงใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ในเรื่องของพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี และโรคไต ด้านการศึกษา ในเรื่องของการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา และด้านเศรษฐกิจ ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นโครงการประสานความร่วมมือ ดำเนินการพื้นที่นำร่องในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ก่อนขยายผลไปในภาคต่าง ๆ ของประเทศมากกว่า 30 จังหวัด ในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ตลอดจนขยายผลโครงการไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชา การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และนวัตกรรมออกเผยแพร่ในวงกว้างและผลักดันสู่เชิงนโยบายในมิติด้าน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างภาควิชาการ ภาคราชการ ภาคประชาสังคม ตลอดจนกลุ่มเป้าหมาย และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ร่วมนำเสนอนิทรรศการแสดงผลงานและความก้าวหน้าที่ผ่านมา
      รูปแบบของการประชุมตลอด 2 วันยังได้มีการแยกการประชุมตามกลุ่มเรื่องที่สนใจ  ได้แก่โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการบรรยาย การเสวนากลุ่ม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมได้นำผลไปปรับใช้ในโครงการให้ประสบความสำเร็จต่อไป

ข่าว:ภาพ อุดมชัย สุพรรณวงศ์
 
 
       
 
 
 
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »