ห้องสมุดเปิดเวที Show case ให้นศ.ทำจริงจากห้องเรียน Industrial Design

สำนักหอสมุด เปิดเวทีในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ (Creative Learning) กับโครงการ KKU Maker Space Workshop & Challenge : Design Show case จากห้องเรียนสู่โรงงานอุตสากรรมด้วย Industrial Design
อ่าน 615 ครั้ง
14 ธ.ค. 2561    Nitiya Chumapai

วันนี้ (14 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. สำนักหอสมุด  ร่วมมือกับสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเวทีในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ (Creative Learning) กับโครงการ KKU Maker Space Workshop & Challenge : Design Show case  ให้นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีเวทีในการแสดงออกในด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้พื้นที่ KKU Maker Space ของสำนักหอสมุด เพื่อเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเพื่อให้บริการวิชาการ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนการนำเครื่องมือต่างๆ ในการออกแบบอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ในการผลิตชิ้นงานต้นแบบ พร้อมการ Workshop จากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ Industrial Design  และประกวดผลงานจากออกแบบและใช้เครื่องมือในการประดิษฐ์ชิ้นงานต้นแบบ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  เป็นประธานในพิธีเปิด รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งว่า นับว่าเป็นเวทีในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังส่งผลให้สำนักหอสมุด เป็นห้องสมุดต้นแบบในการบริการห้องสมุดมีชีวิต มีความยืดหยุ่น มีความเคลื่อนไหวตอบสนองต่อสังคมที่เปลี่ยนไป มีการปรับปรุงบริการต่างๆ และสร้างบรรยากาศในการแสวงหาความรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยที่มุ่งเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) อีกด้วย  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร นักศึกษา บุคลากรร่วมงานจำนวนมาก  ณ  KKU Maker space ชั้นลอย อาคาร 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ. ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร อาจารย์จากสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เจ้าของโครงการกล่าวเพิ่มเติมถึงการจัด KKU Maker Space Workshop & Challenge : Design Show case  โดยได้รับความร่วมมือจาก KKU Maker Space ของสำนักหอสมุด ในการสนับสนุนการออกแบบและประดิษฐ์ชิ้นงานต้นแบบสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนการให้คำแนะนำในการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการมาประยุกต์ใช้ในการผลิตชิ้นงานต้นแบบผ่านอุปกรณ์ต่างๆภายใน KKU Maker Space  โดยจะมีการ Showcase ของนักศึกษาที่ร่วมส่งและนำเสนอผลงานที่เข้าร่วมประกวดกว่า 31 ชิ้นงาน  โดยคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม  ได้แก่ อ.นิพพิชฌน์ ฉันทะปรีดา อ.อรรคพล ล่าม่วง และผู้เชี่ยวชาญด้าน Mechanics Tool จาก KKU Maker Space นางยุภาพร ทองน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักหอสมุด และนายสุทัศน์ แก้วราช และนอกจากนั้นในช่วงเช้ามีการเสวนา เรื่อง จากห้องเรียนสู่โรงงานอุตสากรรมด้วย Industrial Design  วิทยากรโดย ผศ. ดร. สุภาพร อรรถโกมล  อ. ดร. ขาม จาตุรงคกุล ดำเนินการเสวนา โดย อ. ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  พร้อมทั้งได้รับความรู้ผ่านการ Workshop การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ในการออกแบบอุตสาหกรรม วิทยากรโดยผู้เชี่ยวชาญจาก KKU Maker Space ได้แก่ นายปิติพงษ์ พิมทา (3D Printing) นายสุทัศน์ แก้วราช (Mechanics Tool) นายเฉลิมพล นารี (Laser Cutter) อีกด้วย

ในตอนท้ายได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบรางวัลผู้ชนะ อันได้แก่

รางวัล Popular Vote ผลงาน หอไอเฟล โดย นายโภคีย์ สิทธิสมาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้รับรางวัล Starbuck  card มูลค่า 500 บาท ได้รับการสนับสนุนจากสำนักพิมพ์ Cambridge

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงาน ชุดเก้าอี้อีสาน โดย นาวสาววีรยา กิตตินาทกำจร นางสาวจิรภรณ์ ปลัดวิเศษ และนางสาวณัฐริกา วงษ์ษา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  รับเงินรางวัล  1,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน ชุดเก้าอี้อีสานบ้านเฮา (ชาวเมืองเลย) โดย นาวสาวสุภาชา ทัศนสุวรรณ  นางสาวธารวิมล กองแก้ว และนางสาวนิศาชล กิมสันติสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  รับเงินรางวัล  1,000 บาท

และสุดท้ายรางวัลชนะเลิศ ผลงาน M-gears โดย นางสาวปชะภาภัค หงษ์สกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  รับเงินรางวัล 1,500 บาท  นางสาวปชะภาภัค หงษ์สกุล กล่าวว่ามีแรงบันดาลใจจากความชอบในเครื่องกล กลไกต่างๆของนาฬิกา และใช้เครื่อง Laser Cutter ที่ Maker Space ตัดชิ้นงานนี้โดยใช้วัสดุเป็นไม้ ซึ่งจะทำให้เห็นลวดลายที่สวยงามของไม้ได้ขัดเจน

สำหรับนักศึกษา บุคลากร ที่สนใจสร้างนวัตกรรมอย่างไร้ขีดจำกัด สามารถเรียนรู้และเข้าใช้งานอุปกรณ์ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00– 20.00 น. ณ KKU Maker space ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ข่าว : อัคริมา สุ่มมาตย์
ภาพ : ธีรยุทธ บาลชน


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »