มข.จัดอบรม สร้างเครือข่ายนักจัดกิจกรรมงานด้านพิธีการและพิธีกร

กองสื่อสารองค์กร จัดอบรม หวังสร้างเครือข่ายนักจัดกิจกรรมงานพิธีการและพิธีกร สร้างฐานข้อมูลนักจัดกิจกรรม และบูรณาการใช้บุคลากรผู้มีความสามารถเฉพาะด้านร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่าน 424 ครั้ง
17 ธ.ค. 2561    Wadchara Noichompoo

          เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดการอบรม “การเป็นนักจัดกิจกรรม พิธีการ และ พิธีกร ไม่ยากอย่างที่คิด”   ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายนักจัดกิจกรรมงานด้านพิธีการและพิธีกรขึ้น  เพื่อแก้ไขการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถในด้านการจัดกิจกรรม พิธีการ และการเป็นพิธีกร อย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมกับสร้างเครือข่ายนักจัดกิจกรรมงานพิธีการและพิธีกร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายชุมพร   พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงาน และ รศ.ดร.เกรียงไกร   กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นายบัญชา    พระพล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี

          นายชุมพร พารา กล่าวว่า “ด้วยปัจจุบัน คณะหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความต้องการให้กองสื่อสารองค์กรเข้าไปสนับสนุนภารกิจด้านการจัดกิจกรรม งานพิธีการและงานพิธีกรภายในสูงขึ้น  แต่ด้วยจำนวนบุคคลากรที่รับผิดชอบงานมีเพียง 4 คน จึงไม่เพียงพอต่อการให้บริการ  จึงได้จัดจัดการอบรมขึ้น  โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจากคณะ ศูนย์ สถาบัน สำนัก หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  55 คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็นสองช่วง  ในภาคเช้าเป็นการบรรยายและการฝึกปฏิบัติการวางแผนและวางระบบการจัดกิจกรรม วิทยากรโดย คุณชุตินันท์  พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ จากกองสื่อสารองค์กร จากนั้น คุณวัลยา ภูงาม หัวหน้างานกิจกรรม กองสื่อสารองค์กร  จะเแนะนำภารกิจของงานกิจกรรม กองสื่อสารองค์กร   และมีการฝึกรันคิวเวทีในสถานการณ์จำลอง  ได้แก่ พิธีลงนาม MOU และพิธีเปิดการประชุมวิชาการ โดยมีบุคลากรงานกิจกรรม กองสื่อสารองค์กร เป็นวิทยากร  ส่วนภาคบ่ายเป็นการบรรยายและการฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรในงานพิธีการ   โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิราภรณ์ พินนาพิเชษฐ  เศรษฐกรอาวุโส งานเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน  ส่วนเศรษฐกิจภูมิภาค ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร”

          “การจัดการอบรม “การเป็นนักจัดกิจกรรม พิธีการ และ พิธีกร ไม่ยากอย่างที่คิด”  จัดขึ้นเพื่อแก้ไขการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถในด้านการจัดกิจกรรม พิธีการ และการเป็นพิธีกรอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยจะมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายนักจัดกิจกรรม พิธีการ และพิธีกร และเผยแพร่ฐานข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซด์กองสื่อสารองค์กร เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้สามารถบูรณาการใช้บุคลากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมในวันนี้จะได้รับเกียรติบัตร และหนังสือทำเนียบเครือข่ายนักจัดกิจกรรม พิธีการ และ พิธีกร ของมหาวิทยาลัยขอนขอนแก่น และจะได้ร่วมฝึกประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพิธีการที่สำคัญของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการทำงานด้านการจัดกิจกรรม พิธีการ พิธีกร ของหน่วยงานต้นสังกัดได้เป็นอย่างดี” นายชุมพร พารา กล่าวในที่สุด

          รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ กล่าวในพิธีเปิดว่าว่า “ภารกิจด้านการจัดกิจกรรม พิธีการ และ พิธีกร มีความสำคัญต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เพราะการจัดกิจกรรม หรือ Event เป็นการสร้างประสบการณ์ร่วม ให้ผู้คนได้เข้ามาสัมผัส สร้างความเชื่อมั่น การสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ส่งเสริมให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) สนับสนุนการบริหารและพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปัจจุบันพบว่าหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้ความสนใจติดต่อรับบริการจากกองสื่อสารองค์กรให้สนับสนุนภารกิจด้านการจัดกิจกรรม งานพิธีการ และงานพิธีกร มีความต้องการสูงขึ้น   ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  และกองสื่อสารองค์กร ในฐานะเป็นหน่วยงานกลาง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง  ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจดังกล่าว จึงได้อนุมัติงบประมาณให้กองสื่อสารองค์กร ดำเนินการจัดการอบรมขึ้น เชื่อมั่นว่าผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ นอกจากจะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจ มีพรสวรรค์ มีความสามารถในการพูด การนำเสนอแล้ว  ยังพร้อมที่จะพัฒนาพรสวรรค์ให้โดดเด่น และนำไปต่อยอดในการพัฒนางานองค์กรต่อไป”

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรม “การเป็นนักจัดกิจกรรม พิธีการ และ พิธีกร ไม่ยากอย่างที่คิด” ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถในด้านการจัดกิจกรรม พิธีการ และการเป็นพิธีกรอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว  ยังเป็นการพัฒนาระบบการจัดกิจกรรม พิธีการ และ พิธีกร ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นอย่างเป็นระบบ  โดยมีกองสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานกลางที่จะสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายนักจัดกิจกรรม พิธีการ และพิธีกร สำหรับบูรณาการการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างมีความเชื่อมั่น และสามารถสนับสนุนการบริหารและพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

ข่าว/ภาพ   :   วัชร์สิทธิ์  น้อยชมภู

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »