เครือข่ายผลิตครูคืนถิ่น จัดสะท้อนผลครูคืนถิ่นอีสานตอนบน รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสะท้อนผลการดำเนินงานโครงการผลิคครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 อีสานตอนบน
อ่าน 442 ครั้ง
10 ม.ค. 2562    Watanyu Chuamthaisong

เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสะท้อนผลการดำเนินงานโครงการผลิคครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 อีสานตอนบน ภายใต้โครงการพัฒนาครูในโครงการผลิคครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะก้าวสู่วิชาชีพ (Induction program) โดย ความร่วมมือระหว่าง 19 สถาบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันแม่ข่าย

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในนามประธานสถาบันแม่ข่ายสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานในพิธี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัดตาวัน นาใจแก้ว คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานกล่าวรายงาน

สืบเนื่องจากได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูในโครงการฯ ครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี จึงได้จัดให้มีกิจกรรมสะท้อนผลการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการพัฒนาครูในโครงการฯ ให้พร้อมในการเป็นครู้สำหรับศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งสร้างและเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของสถาบันเครือข่ายการพัฒนาครูในโครงการ โดยใช้นวัตกรรม Lesson Study และ Open Approach เข้ามาเป็นเครื่องมือสร้างครูและส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ อีกทั้งเป็นเวทีให้มีการนำเสนอผลงานของแต่ละแม่ข่ายย่อย (Hub) ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่าย

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ กล่าวว่า “วัตถุประสงค์หลักในการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาครูในโครงการฯ ให้พร้อมปฏิบัติงานแล้วยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายครูในโครงการฯ ที่ได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยในเขตภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและให้ครูได้มีพื้นที่การนำเสนอผลงาน ให้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่าย จะทำให้ครูมีการพัฒนาทักษะความสามารถและศักยภาพของตนเอง ซึ่งการพัฒนาครูนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นี้ จึงเป็นการรวมตัวกันที่สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาวิชาชีพของครูร่วมกัน”

    โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด : PLC ภาคปฏิบัติจริงในโรงเรียน (Open approach Lessson Study : An Authentic PLC Practice in School)”  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ กิจกรรมเปิดชั้นเรียนในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ พละ และ นาฏศิลป์ และการนำเสนอนวัตกรรมในชั้นเรียนรูปแบบโปสเตอร์ โดยมีครูใน ครงการผลิคครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 กว่า 400 คนเข้าร่วมในกิจกรรม


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »