สำนักหอสมุด มข.คว้า 2 รางวัลจากเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ PULNET2019

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่หยุดที่จะพัฒนานวัตกรรมบริการอย่างต่อเนื่อง จนสามารถคว้ารางวัลจากเวทีระดับชาติติดต่อกัน 5 ปีซ้อน
อ่าน 742 ครั้ง
10 ม.ค. 2562    Nitiya Chumapai

      บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 (The 9th PULINET National Conference) วันที่ 9-10 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี PULINET 2019: Together We Share  ในการประชุมวิชาการได้มีการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ซึ่งผลงานทั้งหมดได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้ผลงานวิชาการที่นำเสนอในการประชุมวิชาการมีความสมบูรณ์ และความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวงการห้องสมุดและวิชาชีพ

     การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการและการบริการสารสนเทศเพื่อการบริการที่เป็นเลิศระหว่างนักวิชาชีพและผู้สนใจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนเพื่อพัฒนาระบบการบริการสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ จัดให้มีเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัยภายใต้ 3 หัวข้อ คือ (1) การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (2) การบริการสารสนเทศและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (3) การบริหารองค์กรและการจัดการความรู้
      
     รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมบุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานจำนวนทั้งสิ้น 10 ผลงาน ประกอบด้วยผลงานนำเสนอด้วยโปสเตอร์จำนวน 3 ผลงาน การนำเสนอด้วยวาจาจำนวน 7 ผลงาน ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการปรากฏว่า ผลงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัลได้แก่
      ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยวาจา
      1. รางวัลระดับดีเด่น ด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (IT) ชื่อผลงาน เรื่องระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       2. รางวัลระดับชมเชย ด้านการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM) ชื่อผลงาน เรื่องการจัดการความรู้ผญาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
       ทั้งนี้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีขวัญกำลังใจในการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ พัฒนาห้องสมุดให้ก้าวทันและพร้อมเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 
ข่าว: นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย
ภาพ: นายภานุวัตร อุทัยบาล
 
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »