มข.พร้อมจัดงานเกษตรอีสาน ดันนวัตกรรม เพื่อการพัฒนายั่งยืน

มข. จัดงานเกษตรอีสาน ปี 2562 เน้นแสดงนวัตกรรมเกษตรอีสานสู่สายตาประชาชน ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน 553 ครั้ง
11 ม.ค. 2562    Jiraporn Pratomchai

        เมื่อวันพฤหัสที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวแถลงความเป็นมาของการจัดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวแถลงกิจกรรมของคณะเกษตรศาสตร์ รวมถึงดร.พัฒนา นุศรีอัน ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กล่าวแถลงกิจกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีสื่อมวลชนให้เกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมาก  ณ ห้อง 5101 อาคาร AG 05 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        งานวันเกษตรภาคอีสาน พัฒนามาจากงานขายผลิตผลการเกษตรของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ได้จากการฝึกงานของนักศึกษา โดยคณะเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงานวันเกษตรภาคอีสานขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ ได้กำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยปีนี้เป็นปีที่ 29 ภายใต้คำขวัญการจัดงานที่ว่า “นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
        รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชน  กล่าวว่า งานวันเกษตรภาคอีสานเป็นต้นแบบการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนของทุกหน่วยงาน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย  เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่าง ๆ ตลอดจนการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม เผยแพร่สินค้าชุมชนที่ผลิตจากกลุ่มเกษตรกร และช่วยกระตุ้นการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลกต่อไป นับได้ว่างานวันเกษตรภาคอีสานเป็นงานที่มีความสำคัญต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
       รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน เผยว่า วัตถุประสงค์การจัดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2562  มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และบรมวงศานุวงศ์ ในการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร จากนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการเกษตรไทย และเพื่อมอบความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
      กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรจากทั้งภาครัฐและเอกชน กิจกรรมส่งเสริมการเกิดภาคธุรกิจทางการเกษตร กิจกรรมส่งเสริม SME ขนาดย่อม การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับสโลแกนหลักในการจัดงานเกษตรในครั้งนี้ รวมทั้งการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานด้านการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น การจัดสัมมนาวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติทางด้านเกษตรศาสตร์ การเสวนาและฝึกอบรมอาชีพทางด้านเกษตร การประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ครั้งที่ 8 การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านปศุสัตว์และการประมง เป็นต้น

 

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »