“มข. สานสัมพันธ์พี่น้องชุมชน” กิจกรรมดีๆ เพื่อชุมชน

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “มข. สานสัมพันธ์พี่น้องชุมชน” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดี สร้างเครือข่ายชุมชนมข. ให้เข้มแข็ง
อ่าน 274 ครั้ง
11 ม.ค. 2562    Wadchara Noichompoo

          เมื่อวันที่  11 มกราคม 2562  ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และ กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “มข. สานสัมพันธ์พี่น้องชุมชน”  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชุมชน ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดี รวมถึง การสร้างเครือข่ายชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เข้มแข็ง  โดยมี รศ.ดร. เกรียงไกร  กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  ให้เกียรติกล่าวขอบคุณผู้นำชุมชน และผู้เข้าร่วมงาน  นายชุมพร  พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม KKU USR ประจำปี งบประมาณ 2561  และนายบัญชา  พระพล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม  ณ ห้องประชุมคุ้มสีฐาน  ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

          รศ.ดร. เกรียงไกร  กิจเจริญ  กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สะสมและสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชนในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องทั้งการยกระดับการศึกษา การยกระดับคุณภาพภาพชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี การสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ เป็นต้น การดำ  เนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องจึงกลายเป็น “รหัสวัฒนธรรมของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ” หรือ “KKU Culture DNA” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่อง  สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความไว้วางใจและความคาดหวังจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคม รวมถึง ประเทศเพื่อนบ้าน ในการที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินภารกิจขององค์กรต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมอยู่เสมอมา”

          “ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีนโยบายในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง  ชุมชน และองค์กรใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ KKU USR  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม “มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง” มีกิจกรรมทั้งหมด 7 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย  ค่ายพัฒนาทักษะทางกีฬาเทนนิส  : Singha Tennis Camp   มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง คือ  “การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้เครือข่ายผู้นำชุมชน  “การคัดแยกขยะในครัวเรือน และการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน” และ “การใช้สื่อออนไลน์ให้เหมาะสมในยุค Thailand 4.0”   มีการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจรพบพี่น้องชุมชน รณรงค์สร้างสังคมน่าอยู่โดย บ้านชีวาศิลป์   มีกิจกรรมจัดให้บริการดูแลสุขภาพสุนัขและแมว โดยโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทย์ จัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง  และมีการผลิตรายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน ผลิตทั้งสิ้นจำนวน 92 ตอน” รศ.ดร.เกรียงไกร  กล่าว 

“การจัดกิจกรรมทั้งหมด ถือว่าประสบความสำเร็จ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในด้านต่าง ๆ มาให้บริการชุมชน  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และชุมชน ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดี รวมถึง การสร้างเครือข่ายชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เข้มแข็ง ร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคม ชุมชน ให้น่าอยู่ เกื้อกูลกัน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2558 - 2562 ที่ได้กำหนดเสาหลักของยุทธศาสตร์ ที่ 3   คือการเป็นองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่าง ๆ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Culture and Care Community)  ขอขอบคุณผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรภาครัฐ และสถานศึกษาที่ได้ให้เกียรติต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีงบประมาณ 2562 เราจะเป็นเครือข่ายชุมชนรอบรั้ว มข. ร่วมกัน เพื่อพัฒนาช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่และยั่งยืนต่อไป” รศ.ดร. เกรียงไกร  กิจเจริญ  กล่าวในที่สุด

          นายชุมพร  พารา  ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินโครงการ KKU USR  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสังคม “มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง” ประจำปีงบประมาณ 2561 ว่า  “จากโครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับชุมชนมีความร่วมมือกันมาตลอดทั้งปี มีผลการทำงานที่ดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะหลังจากได้มีการร่วมจัดรายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน เครือข่ายชุมชนมีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิ  เมื่อก่อนภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเหมือนเป็นมหาวิทยาลัยปิด แต่ปัจจุบันเหมือนเป็นเครือญาติของชุมชน   เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้แก่ชุมชน ช่วยเหลือดูแลเรื่องต่าง ๆ ให้ชุมชนใกล้เคียง   มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญต่อชุมชนเป็นอย่างดี  ได้รับความร่วมมือ และความสนใจเป็นอย่างดี  และชื่นชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และได้นำเสนอผลงานของโรงเรียนให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูล”

          นายชุมพร  พารา  เผยว่า  “สำหรับโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม KKU USR ในปีงบประมาณ 2562 จะจัดให้มีการฝึกอบรม “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน”    การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายกับชุมชน ภายใต้หัวข้อ “อุทาหรณ์ชาวชุมชน”   การฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุโภชนาการการออกกำลังกายและการออมเงิน   การออกชุมชนเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ปี 2   การจัดรายการวิทยุ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน” ปีที่ 3  และจะจัดค่าย พี่ มข.ช่วยน้องในโรงเรียนเครือข่ายชุมชน มข. (โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น โรงเรียนสีหราชเดโชชัย โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง)  ซึ่งเชื่อมั่นว่ากิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดขึ้นนั้นเป็นความตั้งใจจริง เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนโดยแท้”

          นับว่า  กิจกรรม “มข. สานสัมพันธ์พี่น้องชุมชน” ได้สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2558 - 2562 เสาหลักของยุทธศาสตร์ ที่ 3  คือ Culture and Care Community  คือการเป็นองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่าง ๆ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี จากการรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายชุมชนต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำไปสู่การปฏิบัติ  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนใกล้เคียง   สร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และยังส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู

ภาพ  :   กานต์ธิดา เธียงดาห์   /   วัชร์สิทธิ์   น้อยชมภู


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »