นักกีฬา มข.สู้ศึก“ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์"

ทัพนักกีฬานำธงตราสัญลักษณ์ มข.เข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” โบกสะบัดร่วมกับ 112 สถาบันประกาศความพร้อมสร้างความสามัคคีด้วยกีฬา
อ่าน 510 ครั้ง
13 ม.ค. 2562    Udomchai Supanavong

       เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ได้มีพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย ตําบลก่อเอ้ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมี ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานเปิดการแข่งขัน  พร้อมด้วยนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานี   และ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดการแข่งขัน เป็นผู้กล่าวรายงาน
       ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานเปิดการแข่งขันว่า “ขอชื่นชมและยินดีกับการที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกฝ่าย สำหรับกีฬาเป็นสิ่งที่ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และยังช่วยพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเสริมสร้างความสามัคคี ดังนั้นกีฬาจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างคนให้มีคุณภาพและพร้อมที่จะพัฒนาชาติบ้านเมืองในลำดับต่อไป” 
      สำหรับในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 นั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมการแข่งขันและนำตัวแทนทัพนักกีฬาเข้าสู่ขบวนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ นำโดย นายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ ผู้อำนวยการกองการกีฬา มข.ในฐานะผู้แทนหัวหน้าคณะนักกีฬาและผู้แทนสถาบัน  และ นาย สุรวิชญ์ ครุฑทิพยกุล นักศึกษาชั้นปีที่4สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ องค์การนักศึกษา มข.เป็นผู้ถือธงมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำนักกีฬาเข้าสู่สนามกีฬาพร้อมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศทั้ง 112 แห่งในพิธีเปิดครั้งนี้
     นายวิศิษฎ์ บุญสุชาติผู้แทนหัวหน้าคณะนักกีฬาและผู้แทนสถาบัน เผยว่า การเข้ามาสู่การแข่งขันครั้งนี้เราได้เตรียมความพร้อมมาเป็นระยะเวลานานในการคัดตัวนักกีฬา การทดสอบมรรถภาพทางกายตามมาตรฐานของชนิดกีฬา และการฝึกซ้อมเพื่อให้นักกีฬาได้มีความพร้อม ตลอดจนการจัดเตรียมในด้านอื่นๆเช่นงบประมาณและการกำหนดแผนงานด้านต่างๆซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายจากผู้บริหารที่จะให้การส่งเสริมกีฬาทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่อการแข่งขัน และกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ซึ่งจะเห็นได้จากการสนับสนุนงบประมาณ การพัฒนาสนามกีฬาสถานที่ออกกำลังกายและนันทนาการ รวมทั้งการจัดหาผู้ฝึกสอนสำหรับกีฬาเพื่อการแข่งขันและความเป็นเลิศ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกีฬาที่มีประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมจำนวนมากเช่นขอนแก่นมาราธอนนานาชาติที่จะเกิดขึ้นในวันที่27มกราคม นี้  สำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมครั้งนี้เชื่อว่านักศึกษาทุกคนจะได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือการสร้างความรักความสามัคคี
     กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”จัดขึ้นในระหว่างวันที่11-20 มกราคม 2562ภายใต้คำขวัญ  “กีฬาเพื่อการเรียนรู้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 112 สถาบัน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า 25,000 คน แข่งขันจำนวน 34 ชนิดกีฬาและ 2 ชนิดกีฬาสาธิตชิงชัย393 เหรียญทอง  ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 329 คน เจ้าหน้าที่ทีมกีฬาและคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ จำนวน 172 คน รวมทั้งสิ้น 501 คน ส่งเข้าร่วมการแข่งขันใน 29 ชนิดกีฬา
    นาย สุรวิชญ์ ครุฑทิพยกุล ประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ องค์การนักศึกษา มข.และยังเป็นตัวแทนผู้ถือธงมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำนักกีฬาเข้าสู่สนามแข่งขันกล่าวว่า โดยภาระหน้าที่ของประธานฝ่ายกีฬาฯแล้วคือการดูแลอำนวยการกิจกรรมกีฬาของนักศึกษาทั้งด้านงบประมาณ เช่นกีฬาระหว่างคณะ กีฬาน้องใหม่ เคเคยูฟันรัน เคเคยูฟุตบอลลีค โดยการประสานงานร่วมกับกองการกีฬา มข.โดยเน้นการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญกับการกีฬามากและมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อกิจกรรมการกีฬาให้กับนักศึกษาเป็นหลักผ่านการบริหารจัดการขององค์การนักศึกษา เป็นผลให้นักศึกษาหันมาเล่นกีฬามากขึ้น ในส่วนของการเข้าร่วมมหกรรมกีฬาครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเรามีทัพนักกีฬาที่มีจำนวนนักกีฬามากที่สุดเป็นอันดับ3 ซึ่งนักกีฬาทุกคนมีความตั้งใจที่จะมาเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่อย่างดียิ่ง
    นาย สุรวิชญ์ ครุฑทิพยกุล ยังกล่าวเสริมอีกว่า อยากให้นักศึกษาได้หันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬากันเพราะนอกจากสุขภาพแล้วกีฬายังช่วยสร้างระเบียบวินัย การรู้จักการวางแผนในชีวิต และยังช่วยปลูกฝังคุณธรรมที่จะช่วยเติมความสมบูรณ์ในชีวิตของนักศึกษาได้
   ผลของกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”การแข่งขันผลโดยรวม(รายงานเมื่อวันที่ 13มกราคม2562) อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ 13 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง  อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้ 7 เหรียญทอง อันดับที่ 3 สถาบันพลศึกษา ได้ 6 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง  ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ ได้ 17 ได้2เหรียญเงินจาก ครอสเวิร์ด ทีมชาย และ เอเเมท ทีมชาย  1เหรียญทองแดง จาก บริดจ์ คู่ผสม
 
ดูรายงานผลการแข่งขันได้ที่ http://www.ubrugames46.sat.or.th/total_medal-dwt.asp
ข่าว : อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ : อุดมชัย สุพรรณวงศ์  ชายชาญ หล้าดา  
 
      
   
    
 
              
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »