ประกาศแต่งตั้ง รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธการบดี มข.

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศแต่งตั้ง รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
อ่าน 886 ครั้ง
13 ม.ค. 2562    Porntip Kumdee

                ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการประชุม ครั้งที่  11/2561 เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  2561  ได้มีมติให้เสนอชื่อ  รองศาสตราจารย์ชายชัย  พานทองวิริยะกุล  เพื่อดำเนินการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่  6  กุมภาพันธ์  2562  เป็นต้นไป  ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเสนอโปรดเกล้าฯ ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในช่วงระหว่างการเสนอโปรดเกล้าฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  23(2) และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2558 ข้อ6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว่าด้วย การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน  พ.ศ. 2558  ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม  2562 จึงแต่งตั้ง  รองศาสตราจารย์ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตำแหน่งรองศาสตราจารย์  ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์  เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อีกตำแหน่งหนึ่ง  จนกว่าจะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

 ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »