ทันตะร่วมกับสปป.ลาว เดินหน้า MOU ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างประเทศ-

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Faculty of Dentistry, University of Health Sciences, Lao PDR
Views 6
18 ม.ค. 2562    Ying Poshuwan

 
รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Faculty of Dentistry, University of Health Sciences, Lao PDR ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเข้าพบและเยี่ยมชมคณะ พร้อมเจรจาปรึกษาความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก Faculty of Dentistry, University of Health Sciences, Lao PDR ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมบรรยายถึงการพัฒนาคณะอย่างต่อเนื่องด้านวิชาการ และวิจัย หลังจากนั้นมีการร่วมเจรจาปรึกษาความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ ฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม และกลุ่มที่ 2 คือ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร  พร้อมกับการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านทันตกรรม ด้านงานเวชระเบียน อีกด้วย
 
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Faculty of Dentistry, University of Health Sciences, Lao PDR ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดด้านความรู้ทางทันตกรรมสมัยใหม่ ให้เป็นประโยชน์กับประเทศเพื่อนบ้านและประชาชนต่อไปในอนาคต
 

Recent News

Read more »

Latest News

Latest News »

Recent KKU Newspaper

Read more »

Events Calendar

Read more »