มข.จัดเสวนาปรับปรุงร้านค้าปลีกขอนแก่น เน้นดีไซน์จูงใจผู้บริโภค

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการเสวนาแนวทางการออกแบบปรับปรุงร้านค้าปลีก จังหวัดขอนแก่น ณ อาคารอเนกประสงค์สิม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่าน 345 ครั้ง
5 ก.พ. 2562    Raviporn Saisaenthong

          เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการเสวนาแนวทางการออกแบบปรับปรุงร้านค้าปลีก จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  พร้อมด้วย รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ในการนี้มี คณาจารย์ผู้ดูแลโครงการ  ผู้ประกอบการ นักศึกษา และ ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน ณ อาคารอเนกประสงค์สิม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          การเสวนาแนวทางการออกแบบปรับปรุงร้านค้าปลีก จังหวัดขอนแก่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนการดำเนินการเกี่ยวกับ การปรับปรุงทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน ภายนอก ตราสัญลักษณ์ แบบอักษร การออกแบบการจัดวางสินค้า และปรับปรุงภาพลักษณ์  ของคณะทำงานฯ
          รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การออกแบบรูปลักษณ์ภายใน ภายนอก และการจัดวางสินค้าสำหรับร้านค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นส่วนย่อยในโครงการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อมโยง SMEs เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะที่ 1 ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ มี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบโครงการ  ซึ่งมีหน้าที่หลักในการปรับปรุงทางด้านสถาปัตยกรรมภายนอก  ปรับปรุงทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน  ออกแบบและปรับปรุงตราสัญลักษณ์ แบบอักษร การจัดวางสินค้า และปรับปรุงภาพลักษณ์อื่นๆ เช่น การแต่งกาย สี อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อส่งเสริมทางด้านการขายอย่างยั่งยืน และเป็นแบบอย่างในการปรับปรุงร้านค้าย่อยอื่นประเภทเดียวกันต่อไป
          “มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีวิสัยทัศน์การให้บริการและช่วยเหลือชุมชนโดยการนำความรู้ ผลงานวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาให้ชุมชน เพื่อให้สังคมเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้นำมาสู่ทิศทางในการดำเนินโครงการต่างๆของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งโครงการใหญ่ในครั้งนี้ ขอขอบคุณพันธมิตรทุกฝ่าย  อาทิ หอการค้าจังหวัด ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานผู้ประกอบการ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ซึ่งรับผิดชอบการจัดการคอมพิวเตอร์และการจัดวางสินค้า คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  ผศ. ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ ผู้ทำหน้าที่ดูแลคณะทำงาน และ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทุกท่าน   ซึ่งการเสวนาครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แลกเปลี่ยนประสบการณ์  รวมไปถึงรายงานผลการดำเนินการในการปรับปรุงร้านค้านำร่อง  ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นแบบอย่างในการปรับปรุงร้านค้าย่อยอื่น  เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจต่อไป” คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กล่าว
            รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า จากความรู้เชิงวิชาการ และ ความสามารถในการลงมือปฏิบัติจริง ของคณะทำงานโครงการฯ เชื่อว่าจะสามารถใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ ยกระดับธุรกิจร้านค้าปลีกในจังหวัดขอนแก่นให้เข้มแข็ง  ซึ่งจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับประเทศให้กับจังหวัดอื่นต่อไป
           “ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศเพื่อสังคมดำเนินมาอย่างยาวนาน เนื่องจากเราทำงานให้กับสังคมโดยเอางานวิจัย และ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการทำงานของทางมหาวิทยาลัยไปถ่ายทอดให้กับสังคมและชุมชน ซึ่งหากทำสำเร็จ จังหวัดขอนแก่นจะเป็นจังหวัดแรกที่มีร้านค้าปลีกที่เข้มแข็งและสามารถแข่งขันกับร้านสะดวกซื้อได้ ซึ่งจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับประเทศให้กับจังหวัดอื่นต่อไป”  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว
            นางกนกพร ทองพิทักษ์  ผู้ประกอบการ ร้านพรพระพาณิชย์ 1 ในผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ เผยว่า : ตนเองมาเข้าร่วมโครงการเนื่องจาก ต้องการให้ความร่วมมือกับนักศึกษาในการทำวิจัย เนื่องจากจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอร์รี่และวัตถุดิบชงชาไข่มุกอยู่แล้ว จึงช่วยให้ข้อมูลในเรื่องการพัฒนาร้าน รายการสินค้า แก่คณะทำงาน  เพื่อนำไปวางแผนในการปรับปรุงร้านต่อไป
           “ร้านตั้งอยู่บริเวณหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝั่งโนนม่วง  หลังจากให้ข้อมูลทีมแรก  จะมีทีมที่สอง ทีมที่สามเข้ามาร่วมด้วย โดยมาช่วยในเรื่องของการวัดแสง และการออกแบบสถานที่ ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการ ร้านได้ปรับเปลี่ยนป้ายราคาสินค้า  ป้ายแผนที่ของร้านที่เห็นได้เจนขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดโซนสินค้าให้เป็นระเบียบทำให้เห็นราคาชัดเจนขึ้น  ซึ่งเชื่อว่า  ความสะดวก และเอกลักษณ์ร้านจะชัดเจนยิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถจดจำภาพลักษณ์ มียอดขายที่เพิ่มขึ้น  เป็นการพัฒนาร้านในภาพรวมที่ดี  สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของจังหวัดขอนแก่นที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในตอนนี้ ” นางกนกพร กล่าว
            ทั้งนี้ โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อมโยง SMEs เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะที่ 1 (KKU Linkage for SMEs Competitive Competency : Phase 1) สืบเนื่องจากมติที่ประชุมหารือร่วม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และผู้ประกอบการร้านค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ต้องการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงบูรณาการ  ยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เท่าทันโลก โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานไว้เป็น 3 โครงการ ย่อยได้แก่ 1 ศึกษาความต้องการและการจัดทำฐานข้อมูลร้านค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดขอนแก่น    โครงการย่อยที่ 2 การจัดการร้านค้าปลีกอัจฉริยะ เพื่อปรับปรุงระบบ หรือ แก้ไขปัญหาด้านการจัดการภายในร้านค้าขนาดเล็ก หรือ ร้านค้าในชุมชน โครงการย่อยที่ 3 การออกแบบรูปลักษณ์ภายในภายนอกและการจัดวางสินค้าสำหรับร้านค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรง ส่งเสริมการขาย และเป็นแบบอย่างในการปรับปรุงร้านค้าอื่นๆประเภทเดียวกัน  โดยผู้ประกอบการร้านค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง เป็นผู้ประกอบการใน 10 ชุมชน ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ชุมชนบ้านทุ่ม ชุมชนบ้านศิลา ชุมชนบ้านโนนม่วง ชุมชนการเคหะ ชุมชนกังสดาล ชุมชนบ้านเป็ดบ้านคำไฮ ชุมชนพระลับ ชุมชนท่าพระ ชุมชนบ้านศรีฐาน ชุมชนบ้านเกาะ


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »