นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี คว้ารางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จาก วช

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี คว้ารางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากเวที วช.
อ่าน 208 ครั้ง
7 ก.พ. 2562    Jarunee Nuanboonma

     ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี ที่ได้รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในระดับที่มีคุณภาพ 4 ดาว ด้วยการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด (Concept paper) ในกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์  2562 โดยผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง "สบู่เม็ดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ได้รับรางวัล  ระดับ 4 ดาว ในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทีมนักศึกษา 1.นายกรกฎ วิเศษชัย 2.นางสาวภิญญดา อธิพงศ์สุภา 3. นางสาวศิรประภา สุวรรณรี 5.นายศุภวิชญ์ หามาลา 6.นางสาวขวัญนภัส บุปผาวานิทร์ 7.นายเกษมสันต์ เดินชาบัน 8.นายนครินทร์ ดวงแก้ว ซึ่งมี รศ.ดร.      กันยรัตน์ โหละสุต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
สำหรับกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จัดขึ้นเพื่อสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิจัย/นักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ เพื่อบ่มเพาะความรู้ในการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ พร้อมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมที่จะมุ่งไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มีเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยปีนี้ได้แบ่งกลุ่มเรื่องนำเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
     1. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ที่นำมาใช้ประโยชน์ในด้านทรัพยากรพืช การป้องกันกำจัดศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรนำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     2. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นการออกแบบพัฒนาและสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมและมุ่งหมาย ในการดูแลและรักษา ในการป้องกันและบำบัด ในการตรวจสอบและวินิจฉัย และในการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้ป่วยและประชาชน เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการหรือ บุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น
     3. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศิลปะและการออกแบบ เป็นการออกแบบพัฒนาและสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น การออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย การออกแบบหัตถศิลป์ และงานประยุกต์ศิลป์อื่นๆ
     4. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมาสำหรับใช้ในการแก้ปัญหามลภาวะของสิ่งแวดล้อม เช่น การกำจัดขยะ มลพิษทางอากาศ ปัญหาน้ำเน่าเสีย และการผลิตพลังงานจากธรรมชาติ Green Growth, Recycle, Energy Save, Natural Products และสมุนไพร
     โดยรางวัล มี 3 ระดับ คือ 1.รางวัลระดับ 5 ดาว รางวัลละ 5,000 บาท 2.รางวัลระดับ 4 ดาว รางวัลละ 4,000 บาท 3.  รางวัลระดับ 3 ดาว รางวัลละ 3,000 บาท 
     ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีที่นักศึกษาและคณาจารย์ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
 
นางสาวจารุณี นวลบุญมา/รายงาน
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »