เปิดรายชื่อทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ พ.ศ. 2562 – 2566

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามโดย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่าน 2,186 ครั้ง
8 ก.พ. 2562    Porntip Kumdee

          ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 154/2562 ลงวันที่  9  มกราคม พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แต่งตั้ง  รองศาสตราจารย์ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 6  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  อีกตำแหน่งหนึ่ง  จนกว่าจะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นั้น  เพื่อให้การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  23(2) และ (16) มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 และมาตร 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในการประชุม  ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดังต่อไปนี้

          1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา  ธรรมโรจน์  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์  เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

          2.  รองศาสตราจารย์นวรัตน์  วราอัศวปติ  เจริญ  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์  เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ

          3.  ศาสตราจารย์สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตำแหน่งศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  อีกตำแหน่งหนึ่ง

          4.  รองศาสตราจารย์มนต์ชัย  ดวงจินดา  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อีกตำแหน่งหนึ่ง

          5.  ศาสตราจารย์ศุภชัย  ปทุมนากุล  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตำแหน่งศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

          6.  รองศาสตราจารย์รัชพล  สันติวรากร  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

          7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล

          8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวุธ  ยิ้มแต้  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

          9.  รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์  ภักดี  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์  เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย

          10.  รองศาสตราจารย์นิยม  วงศ์พงษ์คำ  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง

          ทั้งนี้  บัดนี้  เป็นต้นไป  และคำสั่งใดที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน 

 ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »