มข.เปิดโครงการอบรมข้าราชการชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2

มข. และสำนักงาน กพ. จัดอบรมและให้กำลังใจข้าราชการจากชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2 ปี 2562 เพื่อพัฒนาข้าราชพลเรือน ครู และตำรวจ พัฒนาความเป็นผู้นำและขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 พัฒนาทักษะการคิด สร้างพันธมิตร และขวัญกำลังใจ
อ่าน 372 ครั้ง
10 ก.พ. 2562    Prapaporn Khanchai

 
           รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์ รองเลขาธการ ก.พ. ร่วมเป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพข้าราชการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้” เมื่อวันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก รุ่นที่ 2 จัดอบรมระหว่างวันที่  9-15 กุมภาพันธ์  2562
          ปี 2562 สำนักบริการวิชาการ มข. เป็นสถาบันเครือข่ายของสำนักงาน ก.พ. จัดอบรม จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ ประมาณ 100 คน  รวม 400 คน  ในส่วนรุ่นที่ 2 มีข้าราชการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมอบรม จำนวน 120 คน 
 
           รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ ผู้อำนวการสำนักบริการวิชาการ กล่าวรายงานว่า โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ตามนโยบายของรัฐบาล  มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย ให้สนับสนุนการดำเนินบทบาทการเป็นผู้นำ และบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 2) พัฒนาทักษะการคิด และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในอนาคตโดยคำนึงถึงประโยชน์ของชาติและประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  3) สร้างพันธมิตรและส่งเสริมการทำงานที่สอดคล้อง เชื่อมโยงบูรณาการ และการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบ  4) รับทราบแนวคิดของข้าราชการกลุ่มเป้าหมายในการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน และ 5) เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจแก่ข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย โดยเสริมสร้างความรู้และฝึกการดูแลคุณภาพชีวิตของตนเองได้ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และความคิด เข้าใจถึงแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการทำงาน ได้พักและผ่อนคลายจากสภาพการทำงานที่กดดันและสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายจากการทำงานในพื้นที่เป็นการชั่วคราว
          การฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยภาคการบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การศึกษาดูงาน การประยุกต์แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาสถาปัตยกรรม และจิตรกรรมไทย ที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ศึกษาวิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมล้านช้าง ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านนาข่า  การตรวจสุขภาพร่างกายโดยคณะเทคนิคการแพทย์ และศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม ในอำเภอเมืองขอนแก่น”
 
         รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล กล่าวต้อนรับ ว่า “ยินดีต้อนรับข้าราชการจากจังหวัดชายแดนใต้ และผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ด้วยความยินดียิ่ง เชื่อว่าตลอดระยะเวลาที่ท่านอยูในภาคอีสานและจังหวัดขอนแก่น ท่านจะมีความสุขและมีความอบอุ่น ขอให้ปลอดภัยในการเดินทางไปศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ การเดินทางไปประเทศ สปป.ลาว รวมทั้งการเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ สุดท้ายก็คือเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชน ลูกหลานเรา”
 
           นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์  กล่าวเปิดการอบรม ว่า “สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการ สปชต. มาตั้งแต่ปี 2550 มาจนถึงปัจจุบันถือว่าเป็นระยะเวลานาน ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพันธมิตร 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับคำชมค่อนข้างเยอะ ในการจัดอบรมโครงการนี้ได้อย่างเหมาะสม รอบคอบ ทำให้คนเข้าโครงการนี้ไปกล่าวชื่นชมในเวทีการประเมินผล ซึ่งจะมีการจัดทุกปี และได้รับการประเมินผลในระดับดีมากขึ้นไป ทำให้ข้าราชการจากทางใต้มีความพึงพอใจในระดับที่ดีมาก โครงการนี้ต้องการให้ข้าราชการใต้ได้รับความรู้ใหม่ ๆ ที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้ได้มีโอกาสพักและผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเป็นการชั่วคราว ต้องการให้ได้รับการพัฒนาทักษะนำความรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานเป็นปัจจุบันในพื้นที่ การทำงานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการศึกษาดูงานเพิ่มพูนมุมมองของการเรียนรู้จากประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และมีการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ๆ ได้ศึกษาชีวิตของชุมชน ได้ศึกษาสภาพเศรษฐกิจการค้าที่แตกต่างกันในพื้นที่ในท้องถิ่นต่าง ๆ และยังต้องการให้ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน สามารถทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี เชื่อมโยง และก้าวทัน ไทยแลนด์ 4.0 เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน”
 
          นางสาวผกากรอง ศรีกฤษณ์ ข้าราชการครู จังหวัดปัตตานี เปิดเผยความรู้สึกว่า "เคยเข้าอบรมโครงการนี้ครั้งหนึ่งแล้ว มีความประทับใจเป็นอย่างมาก ทีมงาน มข. ดูแลดีทุกอย่าง จึงบอกคนอื่นด้วยและเลือกมาอีก ขอนแก่นมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรม มีเขาค้อ และ สปป.ลาว ทำให้อยากมาอีก"

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »