มข.ลงนามMOUนำ Lesson StudyและOpen Approachร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะศึกษาศาสตร์ ลงนามความร่วมมือนำนวัตกรรมการเรียนการสอน Lesson Study และ Open Approach ร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เมื่อ 14 ก.พ. 62 ณ ตึกสันติไมตรี(หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
อ่าน 401 ครั้ง
14 ก.พ. 2562    Watanyu Chuamthaisong

          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) กระทรวงศึกษาธิการ นำนวัตกรรมการเรียนการสอน Lesson Study และ Open Approach เข้าร่วมจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนาม และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและการสร้างผู้ประกอบการ รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะศึกษาศาสตร์ และคณาจารย์ นักวิจัย  จากศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” (Partnership School Project) รุ่นที่ 2 ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับหน่วยงานผู้สนับสนุน จำนวน 27 องค์กร  ณ ตึกสันติไมตรี(หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานครฯ
         สำหรับ “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” (Partnership School Project) รุ่นที่ 2 นี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 84 โรงเรียน มีผู้สนับสนุน 27 องค์กร โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูแลโรงเรียนในโครงการจำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึ่งใคร่นุ่นท่าหิน จังหวัดขอนแก่น  โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด จังหวัดศรีสะเกษ  และโรงเรียนบ้านโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
         โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ได้มีมติในการประชุมให้ตั้งขึ้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2560 โดยมอบให้ นายมีชัย วีระไวทยะ และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ขับเคลื่อนโครงการร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนขยายของโรงเรียนประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2) การพัฒนาครู 3) การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ 4) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
           หลักการสำคัญของโครงการ Partnership School เพื่อต้องการให้โรงเรียนมีความคล่องตัวและสามารถบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับอนาคต พร้อมกับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่และชุมชน โดยมีความอิสระ 3 ส่วน คือ

            1. อิสระในการออกแบบหลักสูตรเอง ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของเวลาเรียน ซึ่งจะทำให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่จะสร้างอนาคต สร้างอาชีพให้กับนักเรียน เชื่อมโยงและร่วมแก้ปัญหาของชุมชน
            2. อิสระในการออกแบบจัดการเรียนการสอนเอง โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ ครูต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่ต้องหมั่นตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิด ให้นักเรียนมาเรียนของจริง ในสถานที่จริง
            3. อิสระในการบริหารจัดการเอง โดยรูปแบบของโรงเรียนร่วมพัฒนามีความพิเศษคือ ขึ้นตรงกับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง มีการปลดล็อคระเบียบต่าง ๆ ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มาจากผู้แทน 4 ฝ่ายเข้ามาช่วยบริหารจัดการ คือ ภาคประชาสังคม ท้องถิ่น ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยง โดยมีผู้แทนภาคเอกชนเป็นประธานกรรมการสถานศึกษา เพื่อจะได้นำแนวคิดการทำงานแบบใหม่ ๆ ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้ไปสู่เป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »