KKBS สร้างเครือข่ายส่วนงานพัฒนานิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา4ภูมิภาค

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างเครือข่ายส่วนงานพัฒนานิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 4 ภูมิภาค มข-มช-มบ-มอ
อ่าน 306 ครั้ง
15 ก.พ. 2562    Warunu Donnue

       ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา จัดโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษาและผู้นำกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการเพื่อให้เกิดการสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4 ภูมิภาค  และเพื่อเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับพัฒนากระบวนงานด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษาให้สามารถช่วยเสริมสร้างคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์แก่สังคมประเทศชาติ   ตลอดจนการสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งในที่นี้ได้รับการยอมรับในมาตรฐานระดับชาติและระดับสากลตามลำดับ 
         ภายในงานเริ่มต้นด้วย อ.สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวรายงานต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ต่อด้วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมกร  ไชยประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.ธินิกานต์  สังข์สุวรรณ์ผู้ช่วยคณบดี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.ธนาวุธ  แสงกาศนีย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ด้านพัฒนานักศึกษาและนักศึกษาผู้นำกิจกรรม จากเครือข่าย “เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (TRBSN : Thailand Regional Business Schools Network)” 
       อ.สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่  นิสิตนักศึกษาผู้นำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนานักศึกษา ในเครือข่าย “เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (TRBSN : Thailand Regional Business Schools Network)” 
        “สืบเนื่องจากในเดือนพฤศจิกายน  2560 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 4 สถาบันอุดมศึกษาระดับภูมิภาคที่ทำการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะวิทยาการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้ชื่อ  “เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (TRBSN : Thailand Regional Business Schools Network)” ดังนั้นเพื่อเป็นการริเริ่มในการขยายผลการสานสัมพันธ์ 4 เครือข่ายสถาบันในส่วนงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา จึงได้ดำเนินการ จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษาและผู้นำกิจกรรมเสริมหลักสูตร”   เพื่อเป็นการเพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและเปิดโลกทัศน์ในการดำเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่  นิสิตนักศึกษาผู้นำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนานักศึกษา  อีกทั้งเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้นำกิจกรรมนักศึกษาได้ศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกห้องเรียนโดยใช้ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯมาประยุกต์ใช้เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”
       นางสาวภัทรภรณ์ สินประเสริฐ (ภัทร) นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในฐานะเจ้าภาพ ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ และพี่น้องนิสิตนักศึกษาจากทั้ง 4 ภูมิภาค สู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับโครงการที่จัดขึ้นนับเป็นโอกาสที่ดีที่พี่น้องนิสิตนักศึกษาจากทั้ง 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาค จะได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการพัฒนานักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการถอดบทเรียนที่เกิดขึ้น มาใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษาต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาของเครือข่าย และเป็นโอกาสให้นักศึกษาผู้นำกิจกรรมได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นและเพื่อนนักศึกษาต่างสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
       ด้าน นายธนาธิป เทพสุวรรณ (แหนม) นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการนี้จะเป็นการสร้างคอนเนคชั่นที่แน้นแฟ้นระหว่าง 4 สโมสรนักศึกษา เราจะมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการแบ่งปันวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ Best Practice ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษาที่เหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนานิสิตและนักศึกษาของทั้ง 4 ภูมิภาค ให้ก้าวไปเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มีความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบัน
        ต่อด้วย นายรัชพล  มัทธุจัด (เฟิร์ส) นายกสโมสรนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า
สำหรับการดำเนินงานหรือว่ากระบวนการต่างๆ ด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาของทั้ง 4 สถาบัน มีความใกล้เคียงกัน แต่ทว่าก็มีบางจุดทีมีความแตกต่าง สามารถนำไปเป็นแบบอย่างที่ดี หากนำเอาไปประยุกต์ใช้งานจริง การทำกิจกรรมร่วมกันในโครงการนี้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงาน และยังเป็นสร้างสัมพันธ์ระหว่างจากเพื่อนๆสโมสรนิสิตนักศึกษาจากทั้ง 4 ภูมิภาค ให้แน่นแฟ้น เป็นการสร้างเครือนิสิตนักศึกษาให้เข้มแข็ง พร้อมที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่ดีร่วมกัน
          ปิดท้ายด้วย นายจิรเมธ ใหมทอง (เด่น) นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
กล่าวความรู้สึกว่า การมาเยือน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเปิดโลกทัศน์และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนปฏิบัติการด้านกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา รวมทั้งการแชร์ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรด้านพัฒนานักศึกษาแล้ว ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แปลกใหม่ และที่สำคัญที่สุด ได้มิตรภาพจากพี่น้องนิสิตนักศึกษา จากทั้ง 4 ภูมิภาค 


สโมสรนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี : ภาพ
วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ
         
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »