มข. อบรมทักษะและให้กำลังใจข้าราชการชายแดนใต้ รุ่นที่ 3

สำนักบริการวิชาการ มข.และสำนักงาน ก.พ. จัดอบรม "เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้" เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 พัฒนาทักษะการคิด สร้างพันธมิตร และขวัญกำลังใจ
อ่าน 221 ครั้ง
17 ก.พ. 2562    Prapaporn Khanchai

            รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กับ นางสาวนัฏฐา บัวหลวง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน สำนักงาน ก.พ. ร่วมเป็นประธานเปิดการอบรม "การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้" เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น มีข้าราชการใต้ ประกอบด้วยข้าราชการ ก.พ. ครู และตำรวจ จำนวน 80 คน รุ่นที่ 3 จัดอบรมระหว่างวันที่ 16 - 22  กุมภาพันธ์  2562
 
            รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ประธานคณะกรรมการจัดอบรม กล่าวรายงานว่า "การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ตามนโยบายของรัฐบาล  มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย ให้สนับสนุนการดำเนินบทบาทการเป็นผู้นำ และบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 2) พัฒนาทักษะการคิด และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในอนาคตโดยคำนึงถึงประโยชน์ของชาติและประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  3) สร้างพันธมิตรและส่งเสริมการทำงานที่สอดคล้อง เชื่อมโยงบูรณาการ และการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบ  4) รับทราบแนวคิดของข้าราชการกลุ่มเป้าหมายในการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน และ 5) เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจแก่ข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย โดยเสริมสร้างความรู้และฝึกการดูแลคุณภาพชีวิตของตนเองได้ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และความคิด เข้าใจถึงแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการทำงาน ได้พักและผ่อนคลายจากสภาพการทำงานที่กดดันและสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายจากการทำงานในพื้นที่เป็นการชั่วคราว
           การฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยภาคการบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การศึกษาดูงาน การประยุกต์แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาสถาปัตยกรรม และจิตรกรรมไทย ที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ศึกษาวิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมล้านช้าง ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านนาข่า  การตรวจสุขภาพร่างกายโดยคณะเทคนิคการแพทย์ และศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม ในอำเภอเมืองขอนแก่น”
 
            รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา กล่าวต้อนรับว่า "ยินดีต้อนรับข้าราชการจากจังหวัดชายแดนใต้ และผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ด้วยความยินดียิ่ง เชื่อว่าตลอดระยะเวลาที่ท่านอยูในภาคอีสานและจังหวัดขอนแก่น ท่านจะมีความสุขและมีความอบอุ่น ขอให้ปลอดภัยในการเดินทางไปศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ การเดินทางไปประเทศ สปป.ลาว รวมทั้งการเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ”
 
            นางกัณนิสา บุญวิโรจน์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.ยะลา ผู้แทนผู้เข้าอบรมแสดงความรู้สึกว่า "เคยเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชิวิตข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อปี 2551 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 วัตถุประสงค์คืออยากมาเจอเพื่อนใหม่ เจอน้อง ๆ พอมาแล้วมีความประทับใจมาก รู้สึกว่าสำนักงาน ก.พ. มข. และผู้ร่วมต้อนรับให้เกียรติกับข้าราชการจากชายแดนภาคใต้มากเป็นพิเศษ บางทีอดคิดไม่ได้ว่าคนในพื้นที่เดียวกันยังไม่ให้เกียรติเราเท่านี้เลย พอเรามากรุงเทพฯ มาขอนแก่น รู้สึกว่าเราได้รับการชูเกียรติอย่างมาก เป็นโครงการที่ดีมาก"

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »