อธิการบดีทั่วประเทศร่วมหารือในการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

มข.เจ้าภาพจัดการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหารือเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา รมช.ศึกษาฯ ร่วมงานกล่าวถึงนโยบายหวังให้กระทรวงใหม่เป็นต้นแบบที่มีประสิทธิผลพัฒนาคนของชาติให้มีคุณภาพ
อ่าน 456 ครั้ง
17 ก.พ. 2562    Udomchai Supanavong

      วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุม  พร้อมด้วยอธิการบดีของมหาวิทยาลัย  สถาบันอุดมศึกษาสมาชิก จำนวน 105 คน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารจัดการอุดมศึกษาระหว่างอธิการบดีของมหาวิทยาลัยต่างๆและการประสานงานด้านบริหารจัดการศึกษา
     การประชุมได้เริ่มขึ้นโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวต้อนรับแนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนนโยบายในการบริหารและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อผู้มาร่วมการประชุม ซึ่งได้กล่าวถึงความสำเร็จที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมถึงการปรับแนวทางนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของการอุดมศึกษา 
     จากนั้น ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาอุดมศึกษาไทยและขั้นตอนความคืบหน้าในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนความคาดหวัง โดยได้กล่าวตอนหนึ่งว่า “ต่อไปกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะเป็นกระทรวงต้นแบบที่มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลที่ดีขึ้น หน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงนี้คือการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยได้ทำตามพันธกิจให้สำเร็จสูงสุดและองค์กรมหาชนที่เข้ามาอยุ่ในกระทรวงได้ทำพันธกิจให้สำเร็จลุล่วง โดยมีการควบคุมที่น้อยที่สุดแต่เน้นการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งงบประมาณจะมาตามพันธกิจโครงการที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศซึ่งแตกต่างไปจากการจัดสรรงบประมาณเดิม เราเชื่อว่ากระทรวงใหม่จะเป็นกระทรวงที่มีประโยชน์ในด้านการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพ ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตกำลังคนต้องตอบโจทย์ความต้องการของตลาดภาคประกอบการและภาคอุตสาหกรรมที่มีความเปลี่ยนแปลง เราจึงต้องสร้างคนให้มีความรู้ทักษะสมรรถนะที่สูงตรงความต้องการภาคประกอบการลดการตกงาน และที่สำคัญต้องสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยที่ต่อยอดไปเป็นนวัตกรรมได้รวมทั้งไปสู่การเป็นสินค้าและภาคธุรกิจต่อไปได้ เพื่อลดการนำเข้าและพึ่งพาตัวเองนำไปสู่รายได้ยกระดับ GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์4.0”
     หลังสิ้นสุดการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการแถลงข่าวผลการประชุมต่อสื่อมวลชน โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ร่วมแถลงในครั้งนี้
     ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นร่วมกันที่ต้องการให้กระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเกิดขึ้นใหม่มีขั้นตอนต่างๆที่ลดลง เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการต่อสู้กับวิกฤตการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้วาระสำคัญคือเรื่องของตำแหน่งทางวิชาการที่ได้หารือกันว่าจะทำอย่างไรในภาวะวิกฤตอุดมศึกษาที่เรายังมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ยังมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก ในขณะที่เราอยากเห็นบุคลากรได้มีโอกาสยกระดับตัวเองรวมทั้งแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
     ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีข้อมูลที่ต้องดูให้รอบ เพราะการอุดมศึกษามีความหลากหลายของศาสตร์ต่างๆ การใช้เกณฑ์หลักเพียงด้านใดด้านหนึ่งอาจนำมาสู่ปัญหาซึ่งบางเกณฑ์ก็ใช้ไม่ได้กับบางสาขา ซึ่งเราก็พยายามหาทางออก เช่นประเด็นการมีส่วนร่วมในงานวิจัยที่มาจากความร่วมมือจำนวนมากเพื่อเอามาขอตำแหน่งผลงานที่ต้องแบ่งเปอร์เซนต์ผลงาน ซึ่งกฏกติกาเหล่านี้ที่เราใช้กันมาเป็นเวลาอันยาวนานควรจะมีการปรับเปลี่ยน ไม่เช่นนั้นผลงานใหญ่ๆที่เป็นความร่วมมือจะไม่เกิดแต่จะเป็นผลงานเล็กๆของบุคคล ซึ่งมันจะสวนทางกับเจตนารมณ์ของการสร้างผลงานวิจัยในระดับโลกระดับสากลที่ต้องเป็นงานเชิงรุกและมีความร่วมมือสูง”
    ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ยังได้กล่าวสรุปถึงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือ TCAS ที่ได้มีการหารือในที่ประชุม จากนั้นจึงได้ให้รศ.ดร.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวสรุปในฐานะเจ้าภาพในตอนท้าย        
   รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในท้ายของการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า “การจัดประชุมครั้งนี้เราได้ความกรุณาและความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกมหาวิทยาลัยที่มาร่วมการประชุม รวมทั้งได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มาให้นโยบาย เราได้หารือในวาระที่สำคัญหลายเรื่องที่น่าสนใจเช่นการรับเข้าของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการประชุมของที่ประชุมเราได้มีการประชุมพบปะกันอย่างต่อเนื่องทั้งที่เป็นทางการและประชุมนอกรอบเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือ ซึ่งการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นับว่าได้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนวงการศึกษานำไปสู่ประโยชน์สำหรับประชาชนและประเทศต่อไป

ภาพ / ข่าว อุดมชัย สุพรรณวงศ์ 
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »