มข.ถ่ายทอดนโยบายและรับความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร

การถ่ายทอดนโยบาย และรับความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖
อ่าน 1,067 ครั้ง
15 มี.ค. 2562    Porntip Kumdee

รายละเอียดกำหนดการ

การถ่ายทอดนโยบาย และรับความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖

 

ว/ด/ป

เวลา

สถานที่

กำหนดการ/กลุ่มประชาคม

๒๐ มี.ค. ๖๒

๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ห้องอุดร ตันติสุนทร วิทยาลัย

การปกครองท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

กลุ่มผู้บริหารส่วนงาน

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น.

แนะนำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑๐.๒๐ – ๑๑.๐๐ น.

ถ่ายทอดนโยบาย แผนงานการบริหาร มข. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖

โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

แลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

การสร้างความเข้าใจหลักการ OKR และพิจารณาตัวชี้วัดสำคัญ เพื่อการจัดทำข้อตกลง/คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ห้องสิริคุณากร ๓ อาคารสิริคุณากร

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสภาพนักงาน และบุคลากร มข.

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๑๕.๐๐ – ๑๕.๒๐ น.

แนะนำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑๕.๒๐ – ๑๖.๐๐ น.

ถ่ายทอดนโยบาย แผนงานการบริหาร มข. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖

โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี

๑๖.๐๐ เป็นต้นไป

แลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

 

 

๒๑ มี.ค. ๖๒

๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

 

 

 

 

 

 

 

ห้องสิริคุณากร ๓ อาคารสิริคุณากร

กลุ่มผู้อำนวยการหน่วยงาน (กอง/ศูนย์/สถาบัน) 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น.

แนะนำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑๐.๒๐ – ๑๑.๐๐ น.

ถ่ายทอดนโยบาย แผนงานการบริหาร มข. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖

โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

แลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

การสร้างความเข้าใจหลักการ OKR และพิจารณาตัวชี้วัดสำคัญ เพื่อการจัดทำข้อตกลง/คำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒

อาคารกองพัฒนานักศึกษาฯ

 

 

 

 

กลุ่มนักศึกษา

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๑๕.๐๐ – ๑๕.๒๐ น.

แนะนำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑๕.๒๐ – ๑๖.๐๐ น.

ถ่ายทอดนโยบาย แผนงานการบริหาร มข. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖

โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี

 

๑๖.๐๐ เป็นต้นไป

แลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

 

 

๒๒ มี.ค. ๖๒

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ห้องอุดร ตันติสุนทร วิทยาลัย

การปกครองท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

กลุ่มภาครัฐ เอกชน คู่ความร่วมมือ ประชาชนทั่วไป และศิษย์เก่า

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

ลงทะเบียน

 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น.

แนะนำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

๑๐.๒๐ – ๑๑.๐๐ น.

ถ่ายทอดนโยบาย แผนงานการบริหาร มข. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖

โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

แลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารเที่ยง

 

 

๒๖ มี.ค. ๖๒

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

ห้อง NK104

อาคาร

สำนักงานบริหาร

วิทยาเขตหนองคาย

กลุ่มวิทยาเขตหนองคาย

๐๘.๓๐ –๙๐.๐๐ น.

ลงทะเบียน

 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น.

แนะนำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

๐๙.๒๐ – ๑๐.๐๐ น.

ถ่ายทอดนโยบาย แผนงานการบริหาร มข. พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖

โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

แลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

รับประทานอาหารเที่ยง คณะผู้บริหารเดินทางกลับ จ.ขอนแก่น

 

 

หมายเหตุ : การเดินทางไปวิทยาเขตหนองคาย รถตู้มหาวิทยาลัยจะออกเดินทางจากอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี เวลา ๐๖.๓๐ น.

 

 

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »