เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 10 เมษายน 2562 เชิญชวนคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้สิทธิ์เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผ่านระบบดิจิทัล
อ่าน 895 ครั้ง
22 มี.ค. 2562    Udomchai Supanavong

          จากการที่ รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ได้ลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการไปดำรงตำแหน่งบริหาร ทำให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำได้ว่างลง มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำที่ได้ว่างลง เพื่อให้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ที่ประชุมมีมติให้ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ
 
          รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง (ฉบับที่ 2/2562) เรื่อง   คุณสมบัติผู้สมควรได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างและได้เปิดรับผู้มีคุณสมบัติเพื่อเสนอตัวในการรับเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 12-15 มีนาคม 2562 แล้วและได้มีผู้ที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งจำนวน 2 ท่านคือ
               1.  ผศ.ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ได้หมายเลข 1 เป็นหมายเลขผู้สมัคร   
               2.  รศ.ดร. ปณิธาน พีรพัฒนา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้หมายเลข 2 เป็นหมายเลขผู้สมัคร
 
         รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ กล่าวอีกว่าในส่วนของการเลือกตั้งกำหนดไว้ในวันที่ 10 เมษายน 2562 โดยขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งตามคุณสมบัติในประกาศคือ เป็นคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ข้าราชการที่ทำหน้าที่สอนและวิจัยระดับอุดมศึกษา หรือทำหน้าที่สอนและวิจัยระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา) ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า1ปีนับแต่วันบรรจุจนถึงวันเลือกตั้ง ให้ใช้สิทธิด้วยตนเอง ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. โดย login เข้า mail.kku.ac.th ของท่านที่  https://mail.kku.ac.th/ เพื่อเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งจะมีคำแนะนำขั้นตอนการเลือกตั้งด้วยวิธีดิจิทัลแจ้งใน e-mail ที่ท่านจะได้รับ โดยในระหว่างนี้ขอให้ตรวจสอบรายชื่อของตนเองในรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใน Website ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยที่ https://home.kku.ac.th/meeting/
 
       รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ กล่าวในตอนท้ายว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการบริหารมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นตัวแทนของบุคลากรในส่วนต่างๆที่เข้ามาให้คำแนะนำให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเลือกตัวแทนเพื่อเข้าไปสู่สภามหาวิทยาลัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและยังถือว่าเป็นกระบวนการของการมีส่วนร่วมจึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านได้ใช้สิทธิ์ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น.โดยพร้อมเพรียงกัน
 
ข่าว : อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ขอบคุณข้อมูลข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
            
 
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »