ชื่นชม ผปก.อุทยานวิทย์ มข.รับรางวัลผู้ประกอบการโดดเด่น Thai-BISPA DAY

ขอแสดงความยินดีกับ สพ.ญ.ลัลน์ลลิต สุคนธรัตนสุข ผู้ประกอบหน่วยบ่มเพาะฯ อุทยานวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการโดดเด่น สาขา Promising Entrepreneur ในงาน Thai-BISPA Day 2019
อ่าน 450 ครั้ง
24 มี.ค. 2562    Orapan Suwanwijit

      วันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Business Incubations & Science Parks Association, Thai-BISPA) จัดงาน Thai-BISPA Day 2019 ภายใต้หัวข้อ “Building Sustainable Innovation Community” ทั้งนี้ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ บุคลากรและผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนคณะผู้บริหาร เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจทั่วประเทศเข้าร่วม ณ ห้อง Sky Ballroom ชั้น 6 โรงแรม Compass SKY View กรุงเทพมหานคร

            รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน นายกสมาคม Thai-BISPA กล่าวว่า “หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นหัวใจสำคัญ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และสถาบันทางการเงินการลงทุน เป็นเครือข่ายที่สำคัญในการสร้างระบบนิเวศ Ecosystem เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่างที่ได้เห็นมาตั้งแต่ต้น สมาคม Thai-BISPA นี้ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายของกิจกรรมการบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรม ในการส่งเสริมวิสาหกิจใหม่ของประเทศ บทบาทที่สำคัญของสมาคมฯ คือส่งเสริม เสริมสร้างหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ และอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นแกนสำคัญ และมีบทบาทในการส่งเสริมผู้ประกอบการ นอกจากนี้ทางสมาคมยังได้มีความร่วมมือจากเครือข่ายจากต่างประเทศ ทั้งประเทศจีน และประเทศในอาเซียน ทำให้เราดำเนินการครอบคลุม 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนากำลังคมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมของประเทศที่เราได้เน้นด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องผ่านการกิจกรรมสัมมนา และอบรมเสริมความรู้ และการแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ 2) การพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ 3) การเชื่อมโยงความรู้ข้อมูลข่าวสารเครือข่าย และความร่วมมือเรื่องการบ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศ"

            งาน Thai-BISPA Day 2019 จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี และเป็นการสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อวงการบ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรม พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด แนวปฏิบัติ โดยสมาคมฯ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาแบ่งปันประสบการณ์แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม เพื่อเป็นอีกหนึ่งเวทีในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกันนี้ สมาคมฯ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล Thai-BISPA Awards แก่หน่วยบ่มเพาะธุรกิจที่มีผลงานดีเด่นและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ รวมถึงการเสนอรายชื่อดังกล่าวเข้าสู่การประกวดในระดับนานาชาติต่อไป

          ทั้งนี้ สพ.ญ.ลัลน์ลลิต สุคนธรัตนสุข บริษัท ลัลน์ลลิต อะกริฟู้ดส์ จำกัด จัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจิ้งหรีดแช่แข็งและผงจิ้งหรีด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลผู้ประกอบการโดดเด่น สาขา Promising Entrepreneur ในงาน Thai-BISPA Day 2019 ครั้งนี้

            จะเห็นได้ว่า หน่วยบ่มเพาะธุรกิจคือหน่วยงานที่สำคัญ ในการสนับสนุนผู้ประกอบการฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

 

"คิดจะทำธุรกิจ คิดถึงเรา"

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร 0-4304-8048

Facebook : KKU Science Park

ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)

 

ข่าว : ณัฐกานต์ อดทน

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »