นศ.มนุษย์-สังคม คว้ารางวัลการนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการดีเด่น

นางสาวมณฑิตา ช่างยันต์ และนางสาวธิติมา พิลากุล นศ.ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เจ้าของงานวิจัย เรื่อง “Washback of Khon Kaen University English Proficiency Test (KEPT) on KK
อ่าน 453 ครั้ง
18 เม.ย. 2562    Apitchaya Sawasdee

            ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวมณฑิตา ช่างยันต์ และนางสาวธิติมา พิลากุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เจ้าของงานวิจัย เรื่อง Washback of Khon Kaen University English Proficiency Test (KEPT) on KKU Undergraduate Students' English Learning” ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการดีเด่น

           เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มพัฒนานักศึกษาและการต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ (นำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

          - นางสาวมณฑิตา ช่างยันต์ และนางสาวธิติมา พิลากุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นำเสนองานวิจัย เรื่อง Washback of Khon Kaen University English Proficiency Test (KEPT) on KKU Undergraduate Students' English Learning” อาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล

          - นายณัฐกานต์ ประทุมทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นำเสนองานวิจัย เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนจังหวัดขอนแก่น” อาจารย์ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ และอาจารย์ ดร.วณิชชา ณรงค์ชัย

          - นางสาวสินีนาฏ เรืองแหล้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำเสนองานวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสารภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น” อาจารย์ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์พิธันดร นิตยสุทธิ์

          นางสาวมณฑิตา ช่างยันต์ กล่าวถึงงานวิจัย เรื่อง Washback of Khon Kaen University English Proficiency Test (KEPT) on KKU Undergraduate Students' English Learning” ว่า “การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อใช้วัดและประเมินสมิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ผลกระทบจากการสอบจึงเป็นสิ่งที่ควรตระหนักอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผลกระทบต่อผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ผลกระทบจากการสอบ (Washback) ถือว่าเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมานานกว่าสิบปีแล้ว ไม่เพียงแต่มีการศึกษาผลกระทบต่อการเรียน       การสอนของครู แต่ยังมีการศึกษาผลกระทบในด้านของผู้เรียนอีกด้วย อีกทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ จึงได้มีการพัฒนาข้อสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาขึ้นมา หรือ KEPT (Khon Kaen University English Proficiency Test) แต่ผลกระทบจากการสอบที่เกิดกับผู้เรียนกลับยังไม่เคยถูกกล่าวถึง ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อการสอบ KEPT ที่จะสะท้อนไปถึงพฤติกรรมการเตรียมสอบ และเพื่อศึกษาผลกระทบจากการสอบต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น”

โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ (นำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศทางวิชาการและเป็นเวทีให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่ได้ศึกษาค้นคว้า เรียบเรียง หรือวิจัยด้วยตนเองมานำเสนอสู่สาธารณชน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลทางวิชาการที่สามารถต่อยอดเพื่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นระหว่างสถาบันและยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของแต่ละสถาบัน   

 

         

ภาพ/ข่าว: นายกิตติชัย กองแก้ว

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »