กิจกรรมการนำเสนอผลงานการฝึกสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561

14 พฤษภาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการฝึกสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ได้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของโครงงาน
อ่าน 152 ครั้ง
16 พ.ค. 2562    Yunyong Vangprecha

     เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง VM 3103, VM 3104  ห้องราชสีห์  และ ห้องคชสาร อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดให้มีโครงการนำเสนอรายงานผลการฝึกสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ได้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของโครงงานที่ได้ดำเนินการในช่วงของการออกฝึกสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และยังเป็นการบอกเล่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกอาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ รับฟังปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไปในอนาคต โดยในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 นี้มีสถานประกอบการต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ถึงกว่า 50 หน่วยงาน รวมถึงมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งไปฝึกสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีคณาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน คณาจารย์ คณะกรรมการประเมิน และเจ้าหน้าที่ จำนวนกว่า 40 คน เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ และร่วมวิพากษ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา ผลการจัดการนำเสนอของนักศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยดีทุกประการ 

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »